Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Wojewoda Pomorski

Wojewoda Pomorski jest organem administracji rządowej w terenie. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie; zwierzchnikiem i organem rządowej administracji zespolonej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji; organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności; oraz reprezentantem Skarbu Państwa. Kontroluje także pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

Wojewoda zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych ustawach. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym, samorządzie powiatu i samorządzie województwa.

Pełnomocnikiem wyznaczonym przez Wojewodę do działań w ramach Komitetu Sterującego GOM jest Pan Mateusz Nowaczyk.

  • GIWK