Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Zarząd Portu Morskiego w Gdańsku SA

Zarząd Portu Morskiego w Gdańsku SA to spółka akcyjna na zasadach Prawa Handlowego z większościowym udziałem Skarbu Państwa, obsługująca jeden z największych bałtyckich portów.

Powierzchnia portu obejmuje 1065,56 ha lądu i akwenów, a łączna długość   nabrzeży wynosi 21 214 m. W północnej części portu mogą być przyjmowane największe statki, jakie pływają po Morzu Bałtyckim. Port gdański jest portem handlowym, którego główną część obrotów ładunkowych stanowią paliwa płynne. W porcie Gdańsk istnieją bazy: paliw płynnych, przeładunku fosforytów, przeładunku siarki płynnej oraz granulowanej, przeładunku owoców cytrusowych. Port posiada terminale: promowy, kontenerowy, węglowy, przeładunku gazu płynnego. W porcie został utworzony wolny obszar celny.

Działalność Portu związana jest z zarządzaniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury portowej, w tym: wydzierżawianiem, infrastruktury portowej, budową, remontowaniem, modernizacją infrastruktury portowej, zaopatrywaniem użytkowników portu w media, odbiorem odpadów statkowych. Zarząd Portu Morskiego w Gdańsku SA posiada wieloletnie doświadczenie przy realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych. Ponadto posiada doświadczenie współpracy partnerskiej przy projektach realizowanych w partnerstwie z Gminą Miasta Gdańsk jako Partnerem (ZMPG S.A. Beneficjent).

Projekty były realizowane na podstawie umowy obejmującej wspólną realizację trzech projektów inwestycyjnych, zgłoszonych przez ZMPG S.A. do Ministerstwa Infrastruktury w ramach Programu Operacyjnego SPO Transport, które miały służyć jednocześnie poprawie infrastruktury portowej, będącej w gestii Portu jak i poprawie dostępności drogowej do rozbudowywanej infrastruktury portowej, będącej w gestii Gminy Gdańsk. - Projekt 1 „Infrastruktura dostępu do rejonu Nabrzeża Przemysłowego” – obejmujący przebudowę nabrzeża Przemysłowego oraz dojazd do nabrzeża od ul. Sucharskiego wraz z budową wiaduktu Ku Ujściu. - Projekt 2 „Poprawa dostępu do Wolnego Obszaru Celnego w Porcie Gdańsk” – obejmujący przebudowę nab. WOC II oraz przebudowę węzła drogowego Oliwska/Przemysłowa. - Projekt 3 „Rozbudowa infrastruktury nabrzeżowej i drogowej Terminalu Promowego Westerplatte” – obejmujący modernizację Nabrzeża Westerplatte w celu zapewnienia obsługi trzech statków promowych/ro-ro oraz przebudowę węzła drogowego łączącego terminal promowy z ul. Sucharskiego.

Kolejną partnerską inicjatywą był Projekt realizowany w partnerstwie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ZMPG S.A. Partner.) Umowa Partnerstwa  obejmowała wspólną realizację Projektu, przewidzianego do zgłoszenia przez PKP PLK do Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Podejmowane działania służyły jednocześnie poprawie dostępu kolejowego do portowych terminali przeładunkowych, leżącej w gestii zainteresowań ZMPG  jak i poprawie infrastruktury kolejowej, zarządzanej przez PKP PLK. ZMPG S.A. pełniło rolę Partnera odpowiedzialnego za zlecenie dokumentacji przedprojektowej, w tym koncepcja oraz studium wykonalności planowanego projektu.

  • GIWK