Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Grupa Energa

Grupa ENERGA jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa ENERGA jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 190 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 77 tys. km2, co stanowi ok. 25 proc. powierzchni kraju.

Ponadto, Grupa ENERGA jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku około 15 proc.
Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy wynosi 1,3 GW, z czego 39 proc. (0,5 GW) stanowią odnawialne źródła energii (OZE). Na źródła wytwórcze Grupy składają się elektrownie systemowe, odnawialne źródła energii (OZE) i elektrociepłownie .Zainstalowana w elektrowniach Grupy moc wytwórcza energii jest oparta na zdywersyfikowanych źródłach energii, takich jak węgiel kamienny, woda, wiatr i biomasa. W których w ubiegłym roku wyprodukowaliśmy brutto 1,9 TWh energii elektrycznej.
Grupa ENERGA charakteryzuje się największym udziałem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej spośród głównych grup energetycznych działających na polskim rynku. Energia zielona powstaje w 46 elektrowniach wodnych, trzech farmach wiatrowych oraz w instalacjach spalających biomasę. Działalność Grupy obejmuje również wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót ciepłem. Wytworzone przez Grupę ciepło zaspokaja zapotrzebowanie miast, w pobliżu których znajdują się jej elektrociepłownie.

Celem Grupy jest osiągnięci pozycji preferowanego i niezawodnego dostawcy energii, ale również ograniczenie oddziaływania na środowisko naturalne i zachowanie stabilności finansowej poprzez inwestowanie w obszar częściowo regulowany, czyli dystrybucję. Ten kierunek inwestycyjny przynosi już widoczne rezultaty: w ciągu ostatnich trzech lat zarówno liczba jak i czas trwania przerw w dostawie prądu spadły o 40 procent. ENERGA stale koncentruje się na podnoszeniu jakości obsługi klientów, oferując im różnorodne kanały kontaktu oraz dostosowane do potrzeb rynku produkty i usługi. W swojej działalności spółka stara się minimalizować wpływ na środowisko. Mając świadomość, że energia jest produktem niezbędnym do codziennego funkcjonowania, a jednocześnie proces jej wytwarzania nie pozostaje bez wpływu na otoczenie, ENERGA inwestuje w odnawialne źródła energii oraz przyjazne środowisku rozwiązania technologiczne.

Poprawiamy komfort życia i pracy naszych klientów – to misja, którą kieruje się Grupa przy  realizacji celów biznesowych.  Oznacza to, że ENERGA stara się zachować odpowiednią proporcję między działalnością operacyjną, etyką, ekologią i potrzebami wszystkich grup interesariuszy.

Grupa jest aktywnym członkiem lokalnych społeczności. Angażuje się w ich życie m.in. poprzez program ENERGA dla Ciebie, który obejmuje pięć głównych obszarów: sport, edukacja, mecenat, dobroczynność i przyrodę.

Zrównoważona działalność Grupy ENERGA została już wielokrotnie doceniona. Grupa jest laureatem wielu wyróżnień, m.in.: Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii Zielona Gospodarka, Pereł Polskiego Biznesu, Green Excellence, Lidera Polskiego Biznesu,  Premiumbrand 2013, European Trusted, Solidnego Pracodawcy 2011, Srebrnego oraz Białego Listka CSR.

  • GIWK