Strategia Rozwoju Metropolii 2030

Warsztaty na temat wymiany doświadczeń w planowaniu rozwoju przestrzennego OM (lipiec 2015)

 

W dn. 1-2 lipca br. w Pomlewie k. Gdańska odbyły się warsztaty na temat wymiany doświadczeń w planowaniu rozwoju przestrzennego obszarów metropolitalnych. Współorganizatorami wydarzenia były Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego.

Do udziału  w warsztatach zostali zaproszeni zarówno urbaniści i planiści przestrzenni na co dzień pracujący w skali miasta (z Gdańska, Gdyni, Poznania, Warszawy i Wrocławia), jak i w skali regionu (z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego. W planie warsztatów znalazła się sesja plenarna poświęcona specyfice planowanie przestrzennego w obszarach metropolitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem czterech zagadnień: standardy dostępności usług publicznych, mobilność, suburbanizacja oraz zielona infrastruktura

Materiały do pobrania:

Pomiędzy lokalnymi ambicjami a wizją metropolitalną - planowanie miejskich obszarów funkcjonalnych w dobie suburbanizacji
dr  Łukasz Mikuła (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM)

Podstawy prawne planowania metropolitalnego – stan i perspektywy
dr  Łukasz Mikuła (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM)

Przesłanki i istota planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru metropolitalnego
Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (Centrum Badań Metropolitalnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Usługi Publiczne
dr hab. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ i UEk w Krakowie

Droga do zielonej infrastruktury    
Dr Agata Cieszewska (Katedra Architektury Krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Mobilność aglomeracyjna – cechy charakterystyczne
dr Michał Beim (Instytut Melioracji, Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej metropolii - koleje aglomeracyjne
dr Michał Beim (Instytut Melioracji, Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej metropolii - ruch rowerowy
dr Michał Beim (Instytut Melioracji, Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

  • GIWK