Strategia Rozwoju Ponadlokalnego

Proces przygotowania Strategii

Strategia powstała w oparciu o:

 • doświadczenia wynikające z realizacji strategii OMGGS do roku 2030
 • doświadczenia wynikające z realizacji strategii ZIT 2014-2020: raport Ocena realizacji celów Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (2022)
 • procesy zachodzące w Metropolii oraz nowe wyzwania rozwojowe (trendy)
 • procesy zachodzące w otoczeniu Metropolii – w skali globalnej, europejskiej, krajowej, regionalnej
 • krajowe otoczenie prawno-regulacyjne polityki rozwoju
 • legislację UE – dokumenty strategiczne oraz programowe, dotyczące perspektywy 2021-2027, w szczególności Europejski Zielony Ład
 • Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, ONZ, 2015
 • programy operacyjne UE 2021-2027, szczególnie FEP 2021-2027 oraz programy krajowe
 • diagnozę w zakresie adaptacji i mitygacji do zmian klimatu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (2021);
 • diagnozę dot. Planu Zrównoważonej Mobilności dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (2022);
 • kierunki rozwoju OMGGS (A. Biernat, A. Bisping, R. Kołodziej, M. Pyżyńska-Wójtowicz, 2021);
 • The role and future perspectives of Cohesion Policy in the planning of Metropolitan Areas and Cities (raport główny oraz: Annex VII // Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area case study), Targeted Analysis is conducted within the framework of the ESPON 2020 Cooperation Programme, 2021
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego
 • Standard minimum w integracji imigrantów (2020),
 • Standard minimum na rzecz osób z niepełnosprawnościami i otoczenia (2021),
 • Wspólne standardy wizualne i funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i modernizowanych węzłów integracyjnych,
 • Wytyczne i rekomendacje w zakresie standardów budowy infrastruktury rowerowej dla samorządów i zarządców dróg (2017)
 • wyniki ok 100 wywiadów indywidualnych z Członkami OMGGS i z ekspertami (w tym z sektora nauki, biznesu, NGO),
 • 15 warsztatów z udziałem samorządów, organizacji pozarządowych i ekspertów (w tym komisji tematycznych OMGGS),
 • prace Komitetu Sterującego Strategią Rozwoju Ponadlokalnego OMGGS,
 • prace komisji tematycznych OMGGS,
 • prace grupy roboczej dot. rozwoju gospodarczego tj. think tank Metropolia.


Strategia uwzględnia spójność z dokumentami:

 • Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 i Regionalne Programy Strategiczne
 • Planem zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego (2016);
 • GIWK