Strategia Rozwoju Ponadlokalnego

Znaczenie Metropolii

Metropolie są następstwem i kolejnym etapem procesów urbanizacji i globalizacji. Gospodarka XXI wieku to gospodarka oparta na wiedzy. W dzisiejszym świecie praca i możliwości rozwoju dostępne są w coraz mniejszej liczbie dużych skupisk ludzkich, silnie powiązanych wzajemnie ze sobą, czyli właśnie metropolii. Zarządzanie procesami metropolitalnymi w każdym z takich miejsc jest zarówno szansą (na maksymalizację korzyści z bycia częścią globalnej sieci), jak i wyzwaniem (aby rozwiązać problemy występujące w tak dużych skupiskach ludzkich o skomplikowanej strukturze zarządczej).

Dobrze zarządzane metropolie to najczęściej miejsca, do których ludzie chcą się przeprowadzić, gdzie mogą znaleźć najlepszą pracę, zdobyć najlepsze wykształcenie i korzystać z najlepszej jakości usług publicznych i prywatnych. Z kolei słabo zarządzane metropolie to często duże skupiska ludzi narażonych na smog i przestępczość, nieufnych wobec instytucji publicznych i świadczonych przez nie usług. Nie istnieje jednak jeden model zarządzania metropolią i obszarem metropolitalnym. W zależności od uwarunkowań prawnych danego kraju i regionu wobec specyficznych inicjatyw lokalnych tworzą się mniej lub bardziej zuniformizowane przez dane państwo modele.

Rozwój określonych obszarów terytorialnych zazwyczaj nie zależy od jednej strategii, ale od kilku strategii o różnym zasięgu geograficznym i różnych celach politycznych. Strategie te mogą tworzyć synergie i wzajemnie się wzmacniać, ale mogą też wzajemnie ograniczać swoje oddziaływanie, a tym samym hamować rozwój. Aby jak najlepiej wykorzystać zasoby publiczne, ludzkie i finansowe, konieczna jest koordynacja oraz współdziałanie wszystkich interesariuszy.

OMGGS, jako kształtująca się formuła zarządzania sprawami wspólnymi, ma na celu w pierwszej kolejności wyeliminowanie barier, które utrudniają nam korzystanie z pełni naszych potencjałów i opóźniają rozwój. Uznajemy, że dla dalszego zwiększania w kolejnych dekadach zasobności, innowacyjności, jakości życia i mobilności mieszkańców niezbędna jest sprawna, efektywna współpraca zarówno samorządów metropolii, które są fundamentem i inicjatorem współpracy metropolitalnej, jak też środowisk przedsiębiorców, nauki i organizacji społecznych.

  • GIWK