Strategia Transportu i Mobilności

Zawiadomienie - prognoza oddziaływania na środowisko STIM

OBWIESZCZENIE

Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny GOM
działającego w imieniu Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT

o przystąpieniu do sporządzenia

Strategii Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030
wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia
03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się:

o przystąpieniu do sporządzenia Strategii Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030

Opracowaniem Strategii objęte zostaną powiaty Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego: lęborski, pucki, wejherowski, kartuski, gdański, nowodworski, tczewski i malborski oraz miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia i Sopot.

Przedmiotem opracowania będzie Strategia Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 wraz z badaniami zachowań transportowych mieszkańców obszaru GOM i sporządzenie transportowego modelu symulacyjnego podróży.

Celem Strategii będzie diagnoza funkcjonowania obecnego systemu transportowego m.in. w zakresie mobilności zewnętrznej i wewnętrznej Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego oraz sformułowanie celów, priorytetów i wyznaczenie działań wspólnych dla systemu transportowego i preferowanych kierunków zmian w schematach mobilności. Wypracowane w dokumencie założenia mają przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców GOM poprzez poprawę spójności i dostępności transportowej GOM w zakresie powiązań wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz implementację zasad transportu zrównoważonego. Jednym z kluczowych elementów analizy Strategii będzie wpływ węzłów integracyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na funkcjonowanie systemu transportowego GOM.

oraz zawiadamia się o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030.

Celem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będzie ocena skutków wpływu realizacji ustaleń Strategii na środowisko i zdrowie ludzi.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych dokumentów, w tym do prognozy oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny na adres
Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny i Sekretariat Związku ZIT
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy: biuro@metropoliagdansk.pl
w terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku

Uwaga lub wniosek powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot, załącznik graficzny lub opisowo w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację jego przedmiotu.

Organem właściwym do rozpatrzenie uwag i wniosków jest Prezes Zarządu Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego.

  • GIWK