SUMP

Opis projektu

Mobilna metropolia

Chcemy by wszystkie miasta i wsie w metropolii były bezpieczne, by dzieci miały zielone miejsca do zabawy, by powstawało coraz więcej parków i by powietrze było czyste. Chcemy by każdy mieszkaniec mógł pieszo zrobić zakupy, miał dostęp do transportu zbiorowego i mógł swobodnie poruszać się transportem indywidualnym. Chcemy by nasza metropolia była miejscem przyjaznym do życia.

Aby te założenia urzeczywistniły się w przyszłości już teraz pracujemy nad planem zrównoważonych transportowo  miast i wsi w metropolii.  OMGGS jako jeden z pięciu ośrodków miejskich w Polsce pilotażowo opracowuje Plan Zrównoważonej Mobilności - SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan).

 

Co to jest SUMP?

Jest to długoterminowa  strategia planowania  przyjaznego transportu oraz maksymalnego wykorzystania infrastruktury dostępnej w miastach, gminach i powiatach OMGGS. Obejmuje m.in. analizę stanu obecnego, budowanie wizji, ustanawianie celów, aktywne komunikowanie, monitoring oraz ocenę wniosków i doświadczeń. Od tradycyjnego planowania transportu SUMP wyróżnia się szczególnym zaangażowaniem obywateli i interesariuszy oraz koordynacją polityk międzysektorowych (transportu, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, polityki społecznej, zdrowia, bezpieczeństwa itp.).

 

Czego dotyczy SUMP?

Jest to plan, w którym znajdziemy informacje gdzie powinien być wspierany transport pieszy, a gdzie rowerowy i samochodowy. Strategia będzie łączyć wszystkie dostępne środki transportu, ale zawsze duży nacisk będzie położony na ochronę środowiska i zdrowie mieszkańców. Ideą projektu jest zapewnienie równego, sprawiedliwego dostępu mieszkańców do wszystkich obszarów miast i powiatów, niezależnie od miejsca zamieszkania, sprawności fizycznej, wieku czy środka transportu, z którego dana osoba korzysta. Wszystko po to, by mimo zmiany stylu życia mieszkańców, nawyków transportowych oraz wzrostu liczby samochodów, jakość życia mieszkańców metropolii wzrastała, a między ruchem pieszym, rowerowym, samochodowym i komunikacją miejską została zachowana harmonia.

 

Po co SUMP dla metropolii?

Dzięki SUMP wszystkie działania transportowe w metropolii będą przemyślane, zaplanowane i będą opierać się o długofalową wizję rozwoju zrównoważonej mobilności na całym jej obszarze. Wymaga to przede wszystkim dogłębnej oceny obecnej sytuacji i przyszłych tendencji, a także wykorzystania dostępnych środków technicznych, infrastrukturalnych, finansowych i promocyjnych.


Korzyści:

 • Lepsza jakość życia
 • Korzyści dla zdrowia i środowiska
 • Poprawa mobilności i dostępności
 • Poprawa wizerunku miast i wsi
 • Potencjał dotarcia do większej liczby odbiorców
 • Decyzje władz poparte przez mieszkańców i interesariuszy
 • Efektywna realizacja zobowiązań UE
 • Potencjał integracji
 • Poprawa konkurencyjności miasta/wsi i dostępu do funduszy europejskich

 

Etapy planowania zrównoważonej mobilności miejskiej w regionach metropolitalnych

12 etapów Planowania zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP 2.0). Źródło Rupprecht Consult

 

8 zasad SUMP w kontekście regionów metropolitalnych

 • Cel zrównoważonej mobilności dla „funkcjonalnego obszaru miejskiego”.
 • Ocena obecnej i przyszłej wydajności
 • Długoterminowa wizja oraz jasny plan wdrożenia
 • Zintegrowany rozwój wszystkich rodzajów transportu
 • Współpraca ponad granicami instytucjonalnymi
 • Zaangażowanie obywateli i odpowiednich zainteresowanych stron
 • Ustalenia dotyczące monitorowania i oceny
 • Zapewnienie jakości

 

Kto pracuje nad SUMP?

W pracach nad Planem udział biorą eksperci z zakresu transportu, mobilności, bezpieczeństwa ruchu drogowego przedstawiciele świata nauki oraz samorządów zrzeszonych w OMGGS. Duży nacisk będzie położony także na zaangażowanie mieszkańców.

 • GIWK