SUMP

Opis projektu

Mobilna metropolia

Chcemy by wszystkie miasta i wsie w metropolii były bezpieczne, by dzieci miały zielone miejsca do zabawy, by powstawało coraz więcej parków i by powietrze było czyste. Chcemy by każdy mieszkaniec mógł pieszo zrobić zakupy, miał dostęp do transportu zbiorowego i mógł swobodnie poruszać się transportem indywidualnym. Chcemy by nasza metropolia była miejscem przyjaznym do życia.

Aby te założenia urzeczywistniły się w przyszłości już teraz pracujemy nad planem zrównoważonych transportowo  miast i wsi w metropolii.  OMGGS jako jeden z pięciu ośrodków miejskich w Polsce pilotażowo opracowuje Plan Zrównoważonej Mobilności - SUMP (ang. Sustainable Urban Mobility Plan).


Transportowy plan dla metropolii

Zbyt mała liczba połączeń, słaba koordynacja, niedogodny dojazd do stacji kolejowych to tylko część “grzechów” transportu publicznego. Na jego poprawę ma wpływ powstający na zlecenie OMGGS Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Dzięki Planowi samorządy będą mogły ubiegać się o środki europejskie na inwestycje transportowe. 
 


SUMP dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

SUMP dla metropolii jest realizowany przy współpracy 51 gmin i miast oraz 8 powiatów z Obszaru Metropolitalnego. W pracach biorą udział eksperci z zakresu transportu, mobilności, bezpieczeństwa ruchu drogowego, przedstawiciele świata nauki oraz samorządów zrzeszonych w OMGGS. Duży nacisk położony jest na zaangażowanie mieszkańców jako przyszłych i obecnych uczestników ruchu. Na zlecenie Stowarzyszenia Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot SUMP jest przygotowywany przez konsorcjum firm A2P2 architecture&planning, Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej.


Co to jest SUMP?

Jest to długoterminowy plan przyjaznego transportu oraz maksymalnego wykorzystania infrastruktury dostępnej w miastach, gminach i powiatach. Dokument pozwala usystematyzować wszystkie działania transportowe na obszarze i realizować je w oparciu o długofalową wizję rozwoju zrównoważonej mobilności. Obejmuje m.in. analizę stanu obecnego, budowanie wizji, ustanawianie celów, aktywne komunikowanie, monitoring oraz ocenę wniosków i doświadczeń. Od tradycyjnego planowania transportu SUMP wyróżnia się szczególnym zaangażowaniem obywateli i interesariuszy oraz koordynacją polityk międzysektorowych (transportu, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego, polityki społecznej, zdrowia, bezpieczeństwa itp.).


Czego dotyczy SUMP?

Jest to plan, w którym znajdziemy informacje, gdzie powinien być wspierany transport pieszy, a gdzie rowerowy i samochodowy. SUMP będzie łączyć wszystkie dostępne środki transportu, ale zawsze duży nacisk będzie położony na ochronę środowiska i zdrowie mieszkańców. Ideą projektu jest zapewnienie równego, sprawiedliwego dostępu mieszkańców do wszystkich obszarów miast i powiatów, niezależnie od miejsca zamieszkania, sprawności fizycznej, wieku czy środka transportu, z którego dana osoba korzysta.


Harmonogram opracowywania SUMP OMGGS:
 

 • sierpień 2022 – podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie Planu
   
 • grudzień 2022 – opracowanie raportu diagnostyczno-strategicznego, raport dostępny jest tutaj: >>> LINK
   
 • styczeń 2023 – przekazanie wstępnego projektu Planu dla OMGGS
   
 • marzec 2023 – II etap konsultacji społecznych - konsultacje scenariuszy, celów i działań
   
 • marzec 2023 – opracowanie projektu Planu z uwzględnieniem wniosków z konsultacji
   
 • lipiec/sierpień 2023 – opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz III etap konsultacji społecznych projektu SUMP OMGGS - konsultacje gotowego dokumentu
   
 • sierpień-październik 2023 – finalne opracowanie SUMP OMGGS z uwzględnieniem uwag z III etapu konsultacji społecznych
   
 • październik 2023 – przekazanie końcowej wersji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej


Projekt finansowany jest z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 • GIWK