ZIT 14-20

Rozwój gospodarczy

W obszarze rozwoju gospodarczego w ramach Zintegrowanych Inwetycji Terytorialnych realizowane są dwa przedsięwzięcia, stanowiące pakiety projektów:

1.TriPOLIS - zinegrowany program współpracy inkubatorów przedsiębiorczości i parków naukowo-technologicznych w OMG-G-S

Celem przedsięwzięcia TriPOLIS jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz ich potencjału do poszerzania rynków zbytu na swoje produkty i usługi poprzez zapewnienie lepszego dostępu przedsiębiorstw do wysokiej jakości zintegrowanej oferty usług (w szczególności specjalistycznych) oferowanych przez IOB działające w Obszarze Metropolitalnym.

Przedsięwzięcie TriPOLIS będzie obejmować cztery obszary działań, mające na celu rozwój potencjału i gotowości partnerów projektu do świadczenia specjalistycznych usług (nowych lub ulepszonych), dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw:
(1) monitoring potrzeb przedsiębiorców w zakresie nowych usług, wraz z modelowaniem i testowaniem tych usług - w ramach obszaru wdrożony zostanie zintegrowany system identyfikacji i analizy potrzeb przedsiębiorców, prowadzony w sposób ciągły i jednolity, w powiązaniu z działaniami mającymi na celu konstruowanie nowych lub ulepszonych usług, dopasowanych do identyfikowanego popytu;
(2) kompetencje kadr - w ramach obszaru realizowane będą działania związane ze specjalistycznym przygotowaniem kadry partnerów do świadczenia nowych usług;
(3) infrastruktura - w ramach obszaru podejmowane będą działania związane zarówno ze stworzeniem infrastruktury współpracy partnerów (platforma informatyczna), jak i uzupełnianiem wyposażenia i bazy aparaturowej niezbędnej do świadczenia nowych usług;
(4) kontrola jakości usług oraz efektywności działania partnerów - w ramach obszaru realizowane będą działania związane z monitorowaniem i ewaluacją działalności partnerów projektu w zakresie realizacji oferty wsparcia przedsiębiorców.

2. Innowacyjny system wsparcia zatrudnienia w OMG-G-S

Celem przedsięwzięcia jest skuteczna aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia poprzez model kompleksowego wsparcia w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia oraz reagowanie i efektywne realizowanie potrzeb kadrowych pracodawców funkcjonujących i tworzących miejsca pracy na terenie obszaru metropolitalnego, tak by doprowadzić do sytuacji, w której beneficjenci końcowi są aktywizowani w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku.

Wsparcie realizowane będzie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, zaliczanych do grupy pierwszej lub drugiej oddalenia od rynku pracy, przy czym działania kierowane będą wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), tj. w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz kobiet. Osoby pozostające bez pracy otrzymają wsparcie w ramach usług rynku pracy i z wykorzystaniem aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Realizowane będą działania umożliwiające zdobywanie nowych umiejętności oraz podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych.

W ramach programu beneficjenci otrzymają wsparcie w postaci m.in.: badania kompetencji zawodowych, stworzenia IPD, wsparcia psychologicznego, szkoleń z zakresu nabywania kompetencji kluczowych, szkoleń zawodowych przygotowujących do zatrudnienia, staży.

  • GIWK