ZIT 14-20

Rozwój społeczny

W obszarze rozwoju społecznego w ramach Zintegrowanych Inwetycji Terytorialnych realizowane są cztery przedsięwzięcia, stanowiące pakiety projektów:

1. Metropolitalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu B

Przeprowadzona  w  województwie  pomorskim  analiza  epidemiologiczna  wskazała,  że  istotnym problemem zdrowotnym w województwie, w tym także w OMG-G-S jest cukrzyca typu 2 oraz jej  późniejsze powikłania. Szczególne znaczenie w przypadku tej choroby ma profilaktyka oraz zwiększanie jej wykrywalności. W związku z tym w ramach Strategii ZIT wsparciem objęta będzie realizacja działań wynikających z programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki  cukrzycy  typu  2 opracowanego na poziomie regionalnym.

Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zdrowotnych i ekonomicznych skutków zachorowań na cukrzycę typu 2 mieszkańców OMG-G-S w wieku aktywności zawodowej.

Wsparcie w ramach przedsięwzięcia zostanie uruchomione po wejściu w życie Regionalnego Programu Zdrowotnego, opracowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego, na podstawie którego określony zostanie ostateczny zakres wsparcia i grupy docelowe. Na obecnym etapie w ramach RPZ planowane są działania ukierunkowane na:
• wczesną identyfikację osób chorych na cukrzycę typu 2 oraz osób z wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2;
• promocję zdrowego stylu życia i utrwalenie postawy osobistej odpowiedzialności za zdrowie;
• interwencje skierowane do osób z wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2.

2. Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej poprzez ukierunkowanie wsparcia na aktywizację społeczno-zawodową osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, usługi społeczne i tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej.

Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej polega na wypracowaniu i wdrożeniu trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno-zawodowej opartego o aktywną integrację, usługi społeczne i ekonomię społeczną, realizowane w ramach kompleksowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Cele szczegółowe to:
• zwiększenie szans na zatrudnienie, w tym w podmiotach ekonomii społecznej, wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji.
• zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację zintegrowanych, spersonalizowanych i zdeinstytucjonalizowanych usług ze szczególnym uwzględnieniem asystentury.
• rozwój i wzmocnienie potencjału rozwojowego podmiotów ekonomii społecznej ukierunkowane na wzrost zatrudnienie i aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
• poprawa skuteczności i efektywności systemu integracji społecznej
i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez uspójnienie polityki oraz wielowymiarowe i wszechstronne wsparcie realizowane na poziomie metropolitalnym.
• zwiększenie spójności społecznej oraz aktywności i partycypacji społecznej w wymiarze lokalnym poprzez animowanie i organizowanie społeczności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich otoczenia.

3. Centrum Geriatrii

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w obszarze OM ZIT; wyrównywanie różnic w dostępie do świadczeń na obszarze metropolitalnym w ramach zdefiniowanych deficytów w usługach zdrowotnych, infrastrukturze i sprzęcie medycznym; wsparcie regionalnej bazy szpitalnej prowadzącej specjalistyczne usługi zdrowotne w zakresie poprawy dostępności do opieki geriatrycznej, opieki długoterminowej i rehabilitacji.

W ramach przedsięwzięcia powstanie Centrum Geriatrii składające się z:
• referencyjnego klinicznego ośrodka geriatryczno-rehabilitacyjnego posiadającego bazę stacjonarną (ok. 25 łóżek) i ambulatoryjną, powiązanego z istniejącą bazą rehabilitacyjną (funkcjonującego w obrębie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego),
• wysokospecjalistycznego ośrodka geriatryczno-rehabilitacyjnego posiadającego bazę stacjonarną (ok. 42 łóżka), diagnostyczną, oddział dzienny i bazęambulatoryjną, w tym m.in. poradnie: rehabilitacyjną i psychologiczno – psychiatryczną (funkcjonującego w obrębie Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. J. Titz-Kosko w Sopocie, którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego, a podmiotem współfinansującym część inwestycyjną będzie Gmina Miasta Sopotu).

4. Zintegrowane projekty rewitalizacyjne miast: Gdańsk, Gdynia, Wejherowo, Tczew, Rumia, Kartuzy, Puck, Żukowo

Działania w zakresie kompleksowej rewitalizacji dotyczyć będą nadawania i przywracania funkcji społecznych zdegradowanym obszarom w miastach, wyznaczonym w oparciu o kryteria przestrzenne, ekonomiczne i społeczne, uwzględniające stopień nasilenia problemów społecznych, związanych w szczególności z izolacją materialną i społeczną mieszkańców. Realizowane w ujęciu kompleksowym przedsięwzięcia, wynikające z lokalnych programów rewitalizacji, będą obejmowały w szczególności wspieranie integracji społeczno-zawodowej mieszkańców zdegradowanych obszarów miejskich oraz rewaloryzację, modernizację i adaptację istniejącej zabudowy, zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych.

Realizacja zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych nakierowana jest na osiągnięcie kompleksowości interwencji tj. połączenia działań skierowanych do mieszkańców w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej i usług społecznych z działaniami infrastrukturalnymi wpływającymi na poprawę jakości i estetyki przestrzeni. Skutkiem takiego podejścia będzie zniwelowanie poziomu degradacji poszczególnych obszarów.

W oparciu o zdefiniowane w Strategii ZIT wskaźniki obligatoryjne i fakultatywne, miasta dokonały delimitacji obszarów wymagających wsparcia, na których w latach 2016-2022 realizowane będą następujące projekty rewitalizacyjne:
1. Kompleksowa rewitalizacja Centrum Kartuz
2. Rewitalizacja Zagórza w Rumi
3. Miasto od–nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie
4. Gdynia OdNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa – Opata Hackiego
5. Rewitalizacja Centrum Pucka
6. Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku
7. Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku
8. Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku
9. Rewitalizacja Oruni w Gdańsku
10. Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie
11. Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja
12. Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa
13. Rewitalizacja Starego Centrum Żukowa

 

 

  • GIWK