ZIT 14-20

ZIT w województwie pomorskim

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZZIT) województwa pomorskiego działa w formie stowarzyszenia gmin i powiatów, tworzących jednorodny przestrzennie i funkcjonalnie obszar metropolitalny (do czerwca 2015 roku Związek ZIT działał w formie porozumienia). Związek ZIT pełni przede wszystkim funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Aby pozyskać dedykowane dla ZIT środki, Związek opracowuje strategię określającą cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji wynikające z analizy barier i potencjałów rozwojowych.

Podstawowe narzędzie realizacji Strategii ZIT oraz jedno z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP) stanowi Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP). Zakres interwencji RPO WP skupia się na sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystaniu specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, a także na systemie transportowym, energii i środowisku.

Źródłami finansowania RPO WP będą środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz towarzyszące im współfinansowanie krajowe. Łączna alokacja środków UE na RPO WP wynosi 1.864.811.698 euro, w tym 1.340.249.168 euro z EFRR i 524.562.530 euro z EFS. W ramach tych środków została wydzielona alokacja dla negocjowanych i uzgadnianych pomiędzy IZ RPO WP a Związkiem ZIT wielotematycznych pakietów przedsięwzięć w wysokości 259.281.039 euro, co stanowi 13,9% całego Programu.

Źródło: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r., str. 139
*1 EUR = 4,20 PLN

  • GIWK