ZIT 21-27

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Istotą ZIT w perspektywie 2021-2027 jest realizacja projektów zintegrowanych przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT. W tym celu opracowywane będą strategie rozwoju ponadlokalnego i Strategie ZIT. ZIT będzie wykorzystywany do wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF), wskazanych przez władze samorządowe w strategii rozwoju województwa (SRW).

Na terenie województwa pomorskiego instrumentem ZIT w latach 2021-2027 zostanie objęte dziewięć MOF:

1) Bytowa,
2) Chojnic-Człuchowa,
3) Słupska-Ustki,
4) Kościerzyny,
5) Kwidzyna,
6) Malborka-Sztumu,
7) Lęborka,
8) Starogardu Gdańskiego,
9) Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Podstawowym dokumentem realizacji działań realizowanych w formule ZIT jest Strategia ZIT, która pełni rolę strategii terytorialnej, o której mowa w art. 29 rozporządzenia ogólnego. W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 OMGGS zobligowany będzie do opracowania i przyjęcia dwóch strategii:

1) Strategii rozwoju ponadlokalnego, która przygotowywana jest w oparciu o wymogi ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559);

2) Strategii ZIT wymaganej w oparciu o art. 29 rozporządzenia ogólnego tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., a także Umowę Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce.

Samorządy wchodzące w skład związku ZIT posiadające lub planujące przygotowanie strategii rozwoju ponadlokalnego nie będą musiały przygotowywać oddzielnego dokumentu, ale jego rolę pełnić będzie część wdrożeniowa do strategii rozwoju ponadlokalnego, spełniająca jednocześnie wymogi dla strategii ZIT. OMGGS opracowuje jedną strategię pełniąca obie ww. funkcje.


Projekty ZIT OMGGS w perspektywie UE 2021-2027 będą realizowane ze środków:
1) Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP),
2) Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Środki przypadające na projekty ZIT OMGGS w ramach poszczególnych celów szczegółowych ww. programów obrazuje tabela:

  • GIWK