ZIT

Dokumenty ZIT

 

Instytucja Pośrednicząca ZIT

 1. Porozumienie ZIT
 2. Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej
 3. Statut OMGGS
   

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 1. Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020
 2. Załączniki do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020
 3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

    4. Strategia Komunikacji RPO WP 2014-2020
 
   5. Serwis Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego
 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 1. Lista projektów realizowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko
 2. Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko


Poradniki i wytyczne:

 1. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020
 2. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 3. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych
 4. Zamówienia publiczne
 5. Wytyczne w zakresie informacji i promocji
 6. Zasady promowania projektu

 

 • GIWK