ZIT

Dokumenty ZIT

 1. Porozumienie ZIT (pdf)
 2. Statut OMG-G-S (pdf)
 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 4. Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020
 5. Załączniki do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020
 6. Strategia Komunikacji RPO WP 2014-2020
 7. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:
  Uchwała nr 381/323/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku
  Załącznik nr 1 do Uchwały nr 381/323/18 - SzOOP - rejestr zmian
  Załącznik nr 2a do Uchwały nr 381/323/18 - SzOOP - część główna
  Załącznik nr 2b do Uchwały nr 381/323/18 - SzOOP - kryteria wyboru projektów
  Załącznik nr 2c do Uchwały nr 381/323/18 - SzOOP - projekty pozakonkursowe
  Załącznik nr 2d do Uchwały nr 381/323/18 -  SzOOP - kwalifikowalność
 8. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 - część główna
 9. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 - kryteria wyboru projektów
 10. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 - wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego
 11. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 12. Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach mechanizmu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 13. Strategia ZIT z 15.02.2016.
 14. Załączniki do Strategii ZIT z 15.02.2016 r. 
 15. Poradnik: Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych
 16. Poradnik: Zamówienia publiczne
 17. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

 

Bieżąca dokumentacja znajduje się w zakładce Strategia ZIT