Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr OMGGS/ZO/04/2022 - na usługę ekspercką polegającą na wsparciu beneficjentów realizujących projekty zgłoszone do Strategii ZIT OMGGS

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia dla beneficjentów, realizujących projekty zgłoszone do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do 2020 roku (dalej Strategii ZIT) współfinansowanych w ramach RPO WP 2014 - 2020 ze środków EFS i EFRR oraz POIiŚ.

 

DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Umowa z załącznikami 

Potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności

Pytania i odpowiedzi na pytania Wykonawców

 

9.06.2022 r.

Rostrzygnięcie zapytania ofertowego

Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  • GIWK