Strategia Transportu i Mobilności

STIM do pobrania

Pliki do pobrania wg aktualnej struktury dokumentu STIM 

STIM 2030 - Strategia Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Sopot-Gdynia
(wersja nr 8 z 12 października 2015 r.)

 • Załącznik nr 1. Raport szczegółowy z badań ankietowych dotyczących zachowań transportowych mieszkańców Obszaru Metropolitalnego oraz pomiarów natężenia ruchu i napełnienia pojazdów transportu zbiorowego (wersja przyjęta 12 października 2015 r.) 
   
 • Załącznik nr 2. Diagnoza sytemu transportowego w OM (wersja przyjeta 12 października 2015 r.)
   
 • Załącznik nr 3. Program Rozwoju Transportu Obszaru Metropolitalnego w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (wersja z 12 października 2015 r.)
  Aneks do załącznika nr 3. - Fiszka projektu Węzły integracyjne wraz z trasami dojazdowymi w OMT (wersja z 9 września 2015 r., przyjęta 12 pażdziernika 2015 r.) zakresy mapa
   
 • Załącznik nr 4. Model podróży dla Obszaru Metropolitalnego (wersja przyjęta 12 października 2015 r.)
   
 • Załącznik nr 5. Analizy możliwości rozwoju systemu transportowego Obszaru Metropolitalnego (wersja przyjęta 12 października 2015 r.)
   
 • Załącznik nr 6. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Strategii Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (wersja przyjęta 12 października 2015 r.)

Oficjalne uchwalenie Strategii STIM przez Walne Zebranie Członków nastąpiło 12 pażdziernika 2015 r. Dokument został przyjęty równolegle do Strategii ZIT, stanowiąc jej uzupełnienie.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIWALNY UKŁAD MATERIAŁÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA STIM wraz z zestawieniem składanych uwag:

I część STIM

Poniżej publikujemy raporty składające się na I część diagnostyczną Strategii Transportu i Mobilności.
Na ich podstawie powstanie Strategia Transportu i Mobilności OM do 2030 r.

Raport - Diagnoza do Strategii Transportu i Mobilności OM
Raport syntetyczny badania i pomiary XII 2014
Raport szczegółowy badania i pomiary XII 2014
Załącznik 1 do raportu szczegółowego (aby mieć dostęp do danych plik należy pobrać)
Załącznik 1a do raportu syntetycznego - Kwestionariusz dla gospodarstwa
Załącznik 1b do raportu syntetycznego - Dzienniczek podróży

Zastawienie uwag zgłaszanych do I części Diagnozy wraz z uzasadnieniami ze strony Wykonawcy w przypadku ich nieuwzględnienia:

uwagi zewnętrzne
uwagi zespołu STIM przekazane w formie komentarzy word

II część STIM

II część Diagnozy STIM stanowi Program Rozwoju Transportu OM w perspektywie finansowej 2014-2020. Program ma formę spisu inwestycji o charakterze metropolitalnym przewidzianych do realizacji perspektywie do 2020 roku (horyzont właściwej Strategii to rok 2030). Dokument opiera się w głównej mierze na dokumentach potwierdzających realizację przedsięwzięć na terenie OM stanowiąc ich przegląd - bazę do dokumentu wyznaczającego kierunki rozwoju.

Program Rozwoju Transportu Obszaru Metropolitalnego w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zestawienie uwag do II częśći STIM  (Programu Rozwoju Transportu OM...) wraz z uzasadnieniami ze strony Wykonawcy w przypadku ich nieuwzględnienia:

uwagi zewnętrzne (gminy i instytucje)

uwagi przekazane w formie komentarzy word (WPR Gdańśk, Biuro GOM)

III część STIM

Analizy wykonane na potrzeby opracowania Strategii Transportu i Mobilności OM do 2030 r.

IV część STIM

dokument Strategii Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030  (wersja 3 z 29 lipca 2015 r.)

dokument Strategii Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (wersja 4 z 11 sierpnia 2015 r.)
dokument Strategii Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (wersja 5 z 21 sierpnia 2015 r.)

Zestawienie uwag do IV częśći STIM wraz z uzasadnieniami ze strony Wykonawcy w przypadku ich nieuwzględnienia.

uwagi nadesłane do 20 lipca br.

uwagi nadesłane od 20 licpa br. do 17 sierpnia włącznie (do wersji 4)
 

uwagi uzupełniające, po etapie oficjalnych konsultacji (do wersji 5, 6 i 7)

--------------------------------------------------

Wnioski wstępne dotyczące kształtu Strategii można było składać do końca czerwca br. Wnioski wykraczające poza ramy zamówienia nie mogą zostać uwzględnione. Pod tym linkiem znajduje się opis przedmiotu zamówienia STIM.

Wszelkie pytania prosimy kierować do koorynatorów STIM:

koordynator merytoryczny projektu: Tomasz Budziszewski tomasz.budziszewski@metropoliagdansk.pl

koordynator logistyczny projektu: Sławina Lenart (Klawiter) slawina.lenart@metropoliagdansk.pl

 • GIWK