Strategia Transportu i Mobilności

Monitoring STIM

Przedstawiamy Państwu, raporty monitoringowe z realizacji "Strategii Transportu i Mobilności OMGGS do roku 2030" (STiM). Raporty obejmują okres od momentu powstania Strategii tj. od października 2015 r, do końca 2018 r. Zostały sporządzone odrębnie za rok 2016, 2017, 2018 oraz ponadto jeden raport syntetyczny za okres dwuletni 2016-2017 i jeden raport syntetyczny za cały okres objęty monitoringiem, 2015-2018.

Raporty przedstawiają dane regionalne i lokalne, w tym analizę wskaźnikową wg listy wskaźników wskazanej w Strategii. Wartości bazowe oraz progowe dla poszczególnych lat oceny wyznaczył wykonawca  raportów monitoringowych. Raporty stanowią zbiór danych, umożliwiający śledzenie trendów zmian w zakresie realizacji zadań określonych w Strategii Transportu i Mobilności oraz Programie Rozwoju Transportu Obszaru Metropolitalnego i wynikających z nich wskaźników.

1. Raport monitoringowy 2016 

2. Raport monitoringowy 2017

3. Raport syntetyczny 2016 - 2017

4. Raport monitoringowy 2018

5. Raport syntetyczny 2015 - 2018

6. Podsumowanie raportów

  • GIWK