Metropolitalne wiadomości

aktualności

“30+ na start” - szansa na poprawę sytuacji zawodowej mieszkańców metropolii

Masz więcej niż 30 lat, nie masz pracy lub jesteś zatrudniony na niekorzystnych warunkach? Rozpoczęła się rekrutacja do III etapu projektu “30 + na start”. Sprawdź, czy się kwalifikujesz - to może być szansa na poprawę sytuacji zawodowej i finansowej. Projekt jest realizowany na terenie 5 powiatów Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot  w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Z projektu “30 + na start” mogą skorzystać mieszkańcy  Gdyni, Sopotu, Gdańska, powiatów puckiego i wejherowskiego.  Trwa realizacja  II etapu, w którym zostały jeszcze wolne miejsca. Rozpoczął się też nabór do III etapu.

 

Głównym celem projektów “30+ na start” etap  II i III  jest aktywizacja osób pozostających bez pracy, ale też poprawa sytuacji osób pracujących na warunkach niekorzystnych.

  • Do projektu może dołączyć osoba powyżej 30 roku życia, która  jest bezrobotna lub zatrudniona na na umowie krótkoterminowej (do 6 miesięcy), bądź umowie  cywilnoprawnej.
  • Przy II etapie projektu zarobki miesięczne uczestnika nie mogą przekraczać 2800 zł brutto (tyle, ile wynosi najniższa krajowa). W III etapie próg dochodowy jest wyższy i wynosi 3360 zł brutto (120 procent najniższej krajowej).
  • Preferowane grupy to: osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne i powyżej 50. roku życia, a w III etapie - również kobiety.

Uczestnicy mogą skorzystać z doradztwa zawodowego, pomocy w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, pośrednictwa pracy, ale też warsztatów, szkoleń, kursów (indywidualnych i grupowych) czy staży, które podnoszą ich kwalifikacje i przygotowują do pracy w konkretnym zawodzie.

Te działania umożliwiają zdobycie nowych umiejętności, podniesienie lub zmianę kwalifikacji oraz  poprawę sytuacji zawodowej osób pracujących na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych i najmniej zarabiających.

W II etapie działaniami projektu objętych zostanie w sumie 109 osób (w tym: 77 osób bezrobotnych i 32 osoby pracujące znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy).
Realizacja tego projektu została wydłużona do końca roku.

III etap obejmie 55 osób (w tym: 33 osoby bezrobotne i 22 osoby pracujące znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy). Potrwa do 2023 roku.

Jak można się  zgłosić do projektu “30+ na start”?

Liderem projektu jest Gdynia, dlatego wszelkie formalności są realizowane w tutejszym Urzędzie Miasta. Osoby zainteresowane tym projektem mogą wejść  na stronę gdyniaprzedsiebiorcza.pl, gdzie w zakładce Gdynia przedsiębiorcza - Projekty ZIT - projekt “30+ na start” znajdą formularze zgłoszeniowe do II i III  etapu projektu. Te formularze należy wydrukować, wypełnić i złożyć osobiście do skrzynki nadawczej w siedzibie  Urzędu Miasta Gdyni przy alei Marszałka Piłsudskiego 52/54 lub w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24. Można również wysłać dokumenty w formie papierowej. Nie ma możliwości złożenia ich w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 668 20 32 lub 58 668 20 30, e-mail: projektzit@gdynia.pl od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

Całkowita wartość projektu to 1 036 715,33 zł. Projekt „30+ na start (III)” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa – mechanizm ZIT. Jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym ze środków ZIT, które wynoszą 881 208,03 zł (85 procent).

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Biurem Projektów Europejskich Wojciech Miłosz.

  • GIWK