Metropolitalne wiadomości

wiadomości

57 milionów złotych na kompleksową termomodernizację budynków w Gdańsku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

W środę 26 lipca br zostały podpisane kolejne trzy umowy w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków o charakterze użytkowym, oświatowym, sportowym oraz mieszkalnym. Dzięki planowanym inwestycjom modernizacją objęte zostaną m.in. Dwór Artusa, Wielki Młyn czy Dom Zdrojowy w Brzeźnie.  

Umowy o dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego podpisali marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz Piotr Grzelak zastępca prezydenta Miasta Gdańska i Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód. Całkowita wartość projektów to ponad 90 ml zł. Gmina Miasta Gdańska oraz Gdańskie Wody Sp. z o.o. otrzymają ponad 57 mln zł dofinasnowania.

Dzięki współpracy w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S) projekty zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z mechanizmu finansowego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Powołane przez samorządy metropolii Stowarzyszenie OMGGS pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
Niska efektywność energetyczna budynków powoduje nadmierne zużycie energii cieplnej i energetycznej, co w rezultacie przekłada się na wyższe koszty eksploatacji budynków. Przedmiotem umów zawartych z Gminą Miasta Gdańska jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych oraz budynków oświatowych i sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska. Wśród prawie 55 modernizowanych budynków znajdzie się m.in. Dwór Artusa, Wielki Młyn, Dom Zdrojowy w Brzeźnie, Kościół Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla, Miejska Hala Sportowa, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, a także szkoły, przedszkola i żłobki. Dzięki inwestycji Gdańskich Wód Sp. z o.o. kompleksowa modernizacja energetyczna budynków realizowana będzie w obiektach przy ul. Lastadia 2 i ul. Lastadia 41, przy tzw. Targu Maślanym, znajdujących się w rejestrze zabytków Województwa Pomorskiego.

- Podpisane umowy to radykalna zmiana zarówno dla środowiska, jak i ochrony zabytków Gdańsku. Z jednej strony w kilkudziesięciu budynkach w Gdańsku zmniejszamy zużycie energii cieplnej, a co za tym idzie ograniczamy zanieczyszczenie powietrza. Z drugiej strony, w dużym stopniu środki na termomodernizacje wykorzystujemy w obiektach historycznych. – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej – Prace będą dotyczyły szkół i przedszkoli, obiektów sportowych, ale również  budynków o charakterze zabytkowym, takich jak m.in. Dwór Artusa, Dom Zdrojowy, Dwór Uphagena, Wielki Młyn oraz czternaście zabytkowych kamienic na Dolnym Mieście.

Prace modernizacyjne polegać będą m.in. na zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach przezroczystych (okna, drzwi przeszklone) i nieprzezroczystych (ściany zew., stropy poddaszy i piwnic), wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, montażu instalacji ogrzewania obiektu oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Ponadto, likwidacji ulegną istniejące źródła ciepła, zamontowany zostanie kompaktowy węzeł cieplny, wprowadzony zostanie system zarządzania energią z monitoringiem i automatycznym sterowaniem, system wentylacji ulegnie modernizacji, zamontowane zostaną również nawietrzniki higrosterowalne. Działania te, jako rekomendacje przeprowadzonych wcześniej audytów energetycznych, mają na celu poprawę efektywności energetycznej modernizowanych obiektów.

Dzięki termomodernizacji obiektów zmniejszeniu ulegnie zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej. To wszystko przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków, a co najważniejsze, do redukcji zanieczyszczeń i gazów cieplnych do powietrza. Działania te wpłyną na wzrost atrakcyjności miasta oraz jego konkurencyjność.