Metropolitalne wiadomości

aktualności

7 lat owocnej współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

14 lutego 2014 r. w Dworze Artusa w Gdańsku 36 samorządowców z Pomorza podpisało Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach współpracy realizowanych jest 167 projektów o całkowitej wartości 1,97 mld zł, z czego 1,07 mld pochodzi ze środków unijnych.

 

Fot. Jerzy Pinkas/gdansk.pl

Z okazji 7. rocznicy podpisania porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podsumowujemy to, co udało się wspólnie dokonać.

TRANSPORT

Większość środków ZIT przeznaczona jest na transport. Wartość wszystkich inwestycji to 803 mln zł, z czego 359 mln to dofinansowanie z UE.

Dzięki temu:

 • budujemy 24 węzły integracyjne (udostępniono już 13),
 • budujemy drogi dojazdowe do węzłów, tunele, kładki, chodniki, 111 km dróg rowerowych, 2811 miejsc „parkuj i jedź” oraz 2488 miejsc „bike&ride”
 • modernizujemy  8 przystanków SKM,
 • modernizujemy budynek Dworca Podmiejskiego na stacji Gdynia Główna wraz z peronem SKM.

 

 

ZDROWIE

24% (391 tys.) mieszkańców OMGGS to osoby powyżej 60 roku życia. Tylko przez dwa lata, od 2018 do połowy roku 2020, liczba seniorów wzrosła o ok. 24 tys. osób. Problem starzejącego się społeczeństwa jest więc poważny, dlatego w 2016 r. rozpoczęły się prace nad szpitalami, które zapewnią kompleksową opiekę geriatryczną mieszkańcom metropolii. Na terenie metropolii powstają dwa takie ośrodki. Pierwszy wysokospecjalistyczny ośrodek geriatryczno – rehabilitacyjny został otwarty w 2019 r. w Sopocie. W ramach przedsięwzięcia wykonano roboty budowlane, zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny, przeszkolono personel oraz wdrożono zintegrowany model opieki. W trakcie realizacji jest Ośrodek Opieki Geriatrycznej w Gdańsku!

Całkowita wartość projektów to 60,3 mln zł. Dofinansowanie unijne wynosi 48 mln zł, z czego około 18 mln zł to dofinansowanie przyznane w związku z Covid-19.

 

 

REWITALIZACJA

W ramach ZIT, za ponad 334,5 mln zł, z dofinansowaniem unijnym na poziomie 184,5 mln zł na terenie metropolii przeprowadzana jest rewitalizacja 14 dzielnic w 8 miastach (Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Wejherowo, Tczew, Rumia, Puck i Żukowo). Projekty dotyczą aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców oraz odbudowy infrastruktury publicznej, w tym m.in. dostosowania budynków do funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, remontów budynków komunalnych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni wraz z zagospodarowaniem otoczenia, przestrzeni publicznych, w tym parków i skwerów, remonty dróg. Rewitalizacją objęte są obszary o powierzchni 1 212 ha, na których wsparciem zo- stanie objętych prawie 70 tys. mieszkańców metropolii.

Nasze działania to m.in.:

 • tworzenie centrów wsparcia i terapii rodzin, kluby rodzica i kluby integracji społecznej,
 • tworzenie domów sąsiedzkich dla mieszkańców 8 miast metropolii,
 • zagospodarowanie placów, podwórek, parków i innych przestrzeni publicznych,
 • przebudowa i modernizacja dróg oraz infrastruktury podziemnej,
 • modernizacja i remonty budynków mieszkalnych.

 

 

TERMOMODERNIZACJA

Termomodernizacja to kompleksowy remont budynku wraz z wymianą instalacji grzewczych, zapewniający zmniejszenie zużycia energii na jego ogrzewanie. Taka modernizacja budynków służy z jednej strony ograniczeniu wydatków na ogrzewanie, a z drugiej strony ochronie środowiska i poprawie jakości powietrza w metropolii. Dzięki współpracy metropolitalnej termomodernizacją zostanie objętych 262 obiekty publiczne i mieszkalne (szkoły, urzędy, szpitale, budynki komunalne mieszkalne) oraz 850 gospodarstw domowych w 32 gminach i powiatach OMGGS. Zużycie energii na ogrzewanie zmniejszy się w każdym z nich o co najmniej 30%.  Wartość wszystkich inwestycji to ponad 465 mln zł, w tym 221 mln zł pochodzi z funduszy europejskich.

W 2020 roku zakończyła się modernizacja energetyczna 121 budynków (użyteczności publicznej i mieszkalnych komunalnych) i 691 gospodarstw domowych (ocieplono stropodachy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, modernizowano system grzewczy i wentylacyjny oraz wymieniono drzwi, okna i oświetlenie).

 

 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO i ZAWODOWA

Największą wartością metropolii są mieszkańcy. Niektórzy z nich potrzebują wsparcia w rozwoju swojego zawodowego potencjału. Aby pomóc im odnaleźć się na rynku pracy wspólnie z powiatowymi urzędami pracy realizujemy szereg działań ukierunkowanych na aktywizację osób pozostających bez zatrudnienia. W ramach tego projektu mieszkańcy metropolii mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego lub zbadać swoje kompetencje zawodowe i dowiedzieć się, w jakiego rodzaju pracy najlepiej się odnajdą. Ponadto mogą także wziąć udział w szkoleniach i nabyć nowe umiejętności. Wsparcie obejmie 12,8 tys. osób bezrobotnych. Obecnie realizujemy 19 projektów aktywizacji zawodowej, 11 projektów aktywizacji społeczno-zawodowej i 16 projektów dot. usług społecznych.

 • ponad 11 tys. osób bezrobotnych zostało objętych wsparciem,
 • prawie 3000 osób otrzymało bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • Powiatowe Urzędy Pracy z OMGGS wsparły w ramach środków ZIT ponad 6 tys. osób w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19,
 • ponad 8 tys. osób znalazło zatrudnienie, w tym prawie 500 osób z niepełnosprawnościami,
 • ponad 500 osób zgłosiło się na badania w ramach metropolitalnego programu profilaktyki cukrzycy typu 2,
 • blisko 3 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym skorzystało z kursów, szkoleń poradnictwa psychologiczno-zawodowego, pośrednictwa pracy i stażu
 • ponad 900 osób z niepełnosprawnościami skorzystało z pomocy opiekunów i asystentów i poradnictwa psychologicznego,
 • 87 podmiotów ekonomii społecznej skorzystało z dotacji na utworzenie ponad 80 miejsc pracy, szkoleń doradztwa biznesowego i mentoringu, usług prawnych, księgowych i marketingowych

 

SIEĆ SPECJALISTYCZNEGO WSPARCIA DLA FIRM

 

Metropolia wspiera także przedsiębiorców. To dla nich realizujemy program współpracy parków naukowo-technolo- gicznych i inkubatorów przedsiębiorczości — TriPOLIS. W ramach projektu w lipcu 2020 R. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym - Centrum Designu uruchomiono usługę dla biznesu pn. “Design Management”. W ramach usługi można skorzystać z profesjonalnych usług doradczych. Firma z sektora MŚP, która zgłosi się do PPNT Gdynia otrzyma kompleksowe wsparcie od etapu opracowywania pomysłu na nowy produkt, usługę lub ekosystemu produktowo-usługowego, aż do momentu wprowadzenia produktu/usługi na rynek. Wsparcie będzie dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Możliwe będzie zrealizowanie pełnego cyklu lub wybranego etapu. Doradztwo będzie bazować na metodologii design thinking. Tak poprowadzona ścieżka zapewni przedsiębiorcom przeprowadzenie procesu od koncepcji do wdrożenia usługi czy też do wprowadzenia nowego produktu na rynek.

 

 

****

Województwo Pomorskie jest krajowym liderem w wykorzystaniu unijnych funduszy. Od lat najsprawniej w kraju wykorzystuje unijne fundusze. Z unijnego budżetu na lata 2014-2020 w ramach ZIT mamy już zakontraktowanych ponad 95,5 proc. środków, co jest najlepszym wynikiem w Polsce. Efekty współpracy metropolitalnej w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych finansowanego z UE z każdym rokiem są coraz bardziej widoczne. Wiele inwestycji jest już zrealizowanych, kolejne są na etapie projektowania lub postępowań przetargowych. Już niebawem będziemy wszyscy z nich korzystać.

 • GIWK