Metropolitalne wiadomości

aktualności

Budowanie partnerstw i wymiana doświadczeń. Samorządowcy z różnych regionów Polski spotkali się w Gdańsku

Rozmawiamy o blaskach i cieniach partnerstw w projektach. Różne szerokości geograficzne, a wyzwania te same. Te słowa Marcina Bazylaka, Zastępcy Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, świetnie oddają istotę metropolitalnego spotkania w Gdańsku.

W dniach 13-14 września przedstawiciele samorządów z różnych regionów Polski spotkali się na konferencji pt. „Budowa partnerstw międzysektorowych we współpracy samorządowej. Polskie doświadczenia z wdrażania mechanizmu EOG”.

Grono uczestników konferencji było imponujące. Oprócz samorządowców w spotkaniu wzięli udział reprezentanci następujących instytucji i organizacji: Ministerstwo Rozwoju, Ambasada Norwegii w Polsce, Związek Miast Polskich, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, Stowarzyszenie „Metropolia Krakowska”, Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”, Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot“.

Podczas konferencji rozmawiano między innymi o:

 • strategiach dla obszarów metropolitalnych,
 • partnerstwach lokalnych i ich wymiarze społecznym,
 • koncepcjach rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych,
 • wzmacnianiu potencjału obszarów funkcjonalnych,
 • spójności społeczno-gospodarczej,
 • ZIT PLUS.

Prelegenci wymienili się doświadczeniami z realizacji wielu interesujących projektów. Przeprowadzenie tak dużych przedsięwzięć, zakrojonych na szeroką skalę, pokazuje nam wartość partnerstwa. Dziś rozumiemy lepiej niż kiedykolwiek, że współpraca metropolitalna jest korzystna dla wszystkich i niezbędna do osiągania ambitnych celów.

Podczas konferencji zaprezentowano następujące projekty:

 • „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”
 • „Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”
 • „INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030”
 • „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy”
 • „Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo-Hutniczy Bolesław”
 • „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej”
 • „NORDA – Północny Biegun Wzrostu”
 • „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny”
 • „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu”
 • „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”
 • „Razem Blisko Krakowa, zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”
 • „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”
 • „Partnerstwo Nyskie 2020”
 • „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”
 • „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”
 • „Rozwój społeczno-gospodarczy Gmin Nadodrzańskich”
 • „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego”

Celem bezzwrotnej pomocy zagranicznej płynącej z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu jest niwelowanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie grupy EOG. Liderzy partnerstw wielokrotnie podkreślali, że fundusze EOG skłoniły ich do współpracy i były najsilniejszą motywacją do działania w zespole.