Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Cztery lata przemian w gdyńskich dzielnicach

Osiem pomorskich miast przechodzi przemianę w ramach metropolitalnego programu rewitalizacji. Jednym z nich jest Gdynia. Jakie inwestycje wykonano do tej pory? Mijają właśnie 4 lata, odkąd radni przyjęli Program Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026. To okazja do podsumowań.
 


Dokument został przyjęty 29 marca 2017 roku  Wskazano w nim 6  podobszarów, z czego 3 są finansowane z funduszy metropolitalnych. To fragmenty 5 dzielnic, w których nagromadzenie problemów infrastrukturalnych i społecznych było największe w skali miasta.

- Rewitalizacja to bezprecedensowa w skali Gdyni zmiana, przebiegająca pod hasłem „Gdynia OdNowa”. To ponad 60 zaplanowanych działań inwestycyjnych i społecznych, szeroka koalicja wydziałów Urzędu Miasta, jednostek miejskich, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych, Komitetu Rewitalizacji oraz zaangażowanych gdynian i gdynianek. To cztery lata szczególnej uwagi skierowanej na pięć gdyńskich dzielnic z ogromnym potencjałem – wskazuje Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Rewitalizacja obejmuje:
 

 1. rejon ulic Zamenhofa–Opata Hackiego w Chyloni,
   
 2. osiedle Meksyk w tej samej dzielnicy,
   
 3. fragmenty dzielnicy Oksywie,
   
 4. cześć dzielnicy Babie Doły,
   
 5. zachodnią część dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja,
   
 6. Wzgórze Orlicz-Dreszera na Leszczynkach.
   

Działania w trzech miejscach - ZOH, Oksywie i Witomino - są realizowane z wykorzystaniem środków unijnych (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020), a na trzech pozostałych - w oparciu o budżet samorządu.


Dla każdego z obszarów podczas konsultacji z mieszkańcami opracowano katalog różnych działań, zarówno inwestycyjnych, jak i społecznych.

GdyniaOdNowa. Inwestycje i działania społeczne

Na podobszarach rewitalizacji działają już dwie Przystanie: Śmidowicza 49 na Oksywiu oraz Opata Hackiego 33 w Chyloni. Właśnie rozpoczyna się budowa trzeciej. Chodzi o Przystań Widna 2A na Witominie. To nowe miejsca sąsiedzkiej aktywności i integracji, ale także usług społecznych świadczonych blisko miejsca zamieszkania. Ich model działania okazał się na tyle atrakcyjny, że kolejne tego typu miejsca powstają także w dzielnicach nieobjętych rewitalizacją.


Ważnym elementem gdyńskiej rewitalizacji jest budowa bloku komunalnego bez barier. Decyzja o jego powstaniu zapadła, gdy po analizie stanu technicznego parterowych budynków przy ul. Dickmana na Oksywiu okazało się, że ich stan wyklucza poważne remonty czy przebudowy, co planowano w GPR. Władze Gdyni zdecydowały o wyburzeniu budynków, przyznaniu ich lokatorom mieszkań z zasobów gminy i budowie - na części opuszczonego terenu komunalnego - bloku bez barier. Jest już gotowy. Wkrótce nowi lokatorzy będą mogli się do niego wprowadzić. Zamieszka tu 14 rodzin, które wcześniej mieszkały w rozebranych budynkach, oraz 15 z innych części miasta, oczekujących dotąd na lokal komunalny.


- W budynku jest świetlica, a za nim teren rekreacyjny, który mamy nadzieję projektować z mieszkańcami. Równolegle trwają przeprowadzki mieszkańców kolejnego budynku parterowego. Każdej rodzinie proponowany jest inny lokal komunalny, pytając o preferencje co do dzielnicy i spełniając je w miarę możliwości. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z mieszkańcami – zarówno jeśli chodzi o same przeprowadzki, jak i inne ważne dla nich sprawy. Dzięki temu ten trudny dla niektórych osób - zwłaszcza tych, które mieszkają w tej części Gdyni od dziecka - proces udaje się przeprowadzić łagodniej – podkreśla Agnieszka Jurecka-Fryzowska, kierownik sekcji GPR w Dziale Inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

Podobny, bardzo indywidualny i unikalny proces wsparcia przewidziano w GPR dla mieszkańców Wzgórza Orlicz-Dreszera, którzy żyli w budynkach stojących na prywatnym gruncie.

Gdy właściciele zintensyfikowali działania mające doprowadzić lokatorów do wyprowadzki, wielu z nich stanęło w obliczu realnego zagrożenia bezdomnością. Z myślą o mieszkańcach osiedla opracowaliśmy bezprecedensowy program osłonowy. Każda rodzina, która zadeklarowała chęć przeprowadzki do innego mieszkania, mogła liczyć na pokrycie przez samorząd części kosztów wynajmu. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni powstała specjalna grupa pracowników socjalnych, których zadaniem było wszechstronne wspieranie mieszkańców w przeprowadzkach. Dziś, po czterech latach od rozpoczęcia programu, skorzystała z niego zdecydowana większość lokatorów – 291 osób - mówi wiceprezydent Gdyni, Michał Guć.

Oprócz inwestycji, prowadzone są  działania społeczne, wspierające dzieci, młodzież, opiekunów i całe rodziny. Wiele z tych aktywności odbywa się w centrach społecznych w Przystaniach. Rodzice  lub opiekunowie mogą korzystać z konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, brać udział w grupach wsparcia. Na młodzież czekają zajęcia sportowe (np. parkour), konsultacje i poradnictwo.

Ważnym elementem działań społecznych na obszarach rewitalizacji jest animacja. Jedna z jej form to np. Fundusz Sąsiedzki - narzędzie podobne do Budżetu Obywatelskiego, lecz projektowane na małą, lokalną skalę. Drobna pula środków - 2 tys. zł na wniosek - daje możliwość realizacji 4 do 11 pomysłów na obszarze w ciągu roku. Dzięki temu mieszkańcy angażują się w działania na rzecz dzielnicy, budowane są więzi sąsiedzkie i wspólnota.

Metropolitalny program rewitalizacyjny

Za ponad 334,5 mln zł, na terenie metropolii rewitalizowanych jest 13 dzielnic w 8 miastach: Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Wejherowie, Tczewie, Rumi, Pucku i Żukowie. Projekt jest prowadzony w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dofinansowanie z UE wynosi 184,5 mln zł.

Rewitalizacja dotyczy aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców oraz odbudowy infrastruktury publicznej, która obejmuje m.in:
 

 • dostosowanie budynków do funkcji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych,
 • remonty budynków komunalnych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni wraz z zagospodarowaniem  otoczenia, w tym  parków i skwerów,
 • remonty dróg.
   

Rewitalizacją objęte są obszary o powierzchni 1 212 ha, na których wsparciem zostanie objętych prawie 70 tys. mieszkańców metropolii.


Źródło: gdynia.pl, Laboratorium Innowacji Społecznych

 • GIWK