Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Dobre praktyki i możliwości wykorzystania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w integracji

W Polsce działają już instytucje, z których warto brać przykład w zakresie zarządzania – to podstawowy wniosek ze spotkania Komisji ds. Rozwoju Społecznego GOM, która dyskutowała także o barierach formalnych w realizacji projektów ZIT.

Kolejne w tym roku spotkanie Komisji ds. Rozwoju Społecznego GOM odbyło się w poszerzonym składzie. Wśród zaproszonych gości byli m.in. członkowie Rady Programowej Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz członkowie zespołu opracowującego przedsięwzięcie w Osi Priorytetowej Integracja w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

W pierwszej części spotkania dr Tomasz Potkański omówił rezultaty projektu „Dialog społeczny w sektorze i przedsiębiorstwach samorządowych”, wdrażanego przez Związek Miast Polskich  oraz Norweski Związek Pracowników Samorządowych i Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych. Główne działania projektu koncentrowały się wokół upowszechniania doświadczeń norweskich w zakresie tworzenia dialogu w sektorze samorządowym, a także upowszechniania dobrych rozwiązań wśród innych instytucji samorządowych. Zaprezentowano dwa modelowe rozwiązania:

1. Szczecinek. „Zespołowa metoda pracy oraz skuteczny system przepływu informacji jako elementy kształtujące motywującą atmosferę pracy i dobre relacje międzyludzkie w MOPS”

Całość zarządzania w szczecineckim ośrodku oparta jest o metodę zespołową. W MOPS funkcjonują następujące zespoły: prowadzący, budżetowy, pracy socjalnej, koordynatorów, projektowe i interdyscyplinarne.
Przyjęto system, którego celem jest sprawny przepływ informacji wewnętrznej oraz zewnętrznej. Określa on zasady komunikacji w strukturze pionowej i poziomej oraz zakres kompetencji i odpowiedzialności za jej realizację.

Przepływowi informacji o działaniach ośrodka służą też m.in.:
• spotkania pracowników poszczególnych działów z kierownikami
• indywidualne spotkania kierowników z pracownikami
• cotygodniowe spotkania kierowników w dyrektorem
• comiesięczne spotkania ogólne
• system wewnętrznych sprawozdań
• badanie efektów pracy pracowników socjalnych.

W ośrodku zastosowano takie rozwiązania jak:
• wspólne opracowanie strategii funkcjonowania ośrodka
• rzetelna realizacja wewnętrznego systemu ocen pracowniczych
• wdrożenie procedur antymobbingowych
• szkolenia i warsztaty
• określanie zasad wynagradzania
• konkursy wewnętrzne
• spotkania integracyjne
• przejrzyste zasady naboru.

2. Poznań „Zarządzanie przez „dom wartości” w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu”

Praktyka dotyczy budowy kultury organizacyjnej oraz polityki antymobbingowej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu poprzez stworzenie modelu „Dom wartości”. W 2010 r. przeprowadzono z pracownikami ośrodka badanie, podczas którego zdefiniowano wartości niezbędne do osiągania celów przez organizację. Ostatecznie model nazwano „Domem wartości”. Został wdrożony do systemu zarządzania w 2011 r. jako załącznik do Kodeksu Etyki. Zdefiniowane wartości to:
• zaufanie
• profesjonalizm
• szacunek
• dobre zarządzanie
• efektywność i szybkość działania
• sprawna komunikacja
• wysoka jakość pracy
• rozwój, nowoczesność, zespół i spójność.

Zgodnie z tym modelem wprowadzono:
• politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową (powszechne szkolenia wewnętrzne, coroczne badanie ankietowe, ustalenie trybu postępowania w sytuacji dyskryminacji lub mobbingu)
• model zarządzania sytuacyjnego wg K. Blancharda
• działania usprawniające komunikację, transparentność i partycypację pracowników w zarządzaniu (np. zasady naboru, podnoszenia kwalifikacji, „zasada otwartych drzwi” do gabinetu dyrektora)
• ulepszony dostęp do informacji (rejestr zarządzeń, informacje z cyklicznych spotkań dyrektora z kierownikami, zapraszanie pracowników do prac związanych z zarządzaniem Ośrodka).

W kolejnej części goście - Daniel Baliński z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Anna Lewicka-Jacynowicz, Agata Leszczyńska i Bartosz Kozicki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – dyskutowali z przedstawicielami partnerstw gminnych i powiatowych nt. możliwych rozwiązań w zakresie planowania i wdrażania przedsięwzięć w ramach ZIT. Kluczowe było omówienie formalnych barier wpływających na projekty zgłoszone do realizacji programu ZIT  „Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej”.

Podkreślono konieczność: 
• wprowadzania dalszych zmian do projektów, co wynika przede wszystkim z braku dokumentów programowych (m.in. wytycznych ministerialnych)
• rozpoznania dopełniających źródeł finansowania dla działań niekwalifikowalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przewodnicząca Komisji, wiceprezydent Gdańska Ewa Kamińska, podkreśliła wpływ uwarunkowań lokalnych na prace w ramach ZIT oraz możliwości w zakresie negocjacji. Różniące się delimitacje naszego obszaru nie sprzyjają współpracy, a to właśnie partnerstwa lokalne są najbardziej predysponowane do wdrażania zadań z zakresu polityki społecznej.

  • GIWK