Metropolitalne wiadomości

aktualności

Dotarliśmy z SUMP-em do powiatu malborskiego

Kolejne spotkanie konsultacyjne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Tym razem o propozycjach zmian w organizacji transportu rozmawiali mieszkańcy powiatu malborskiego.


Celem konsultacji jest zapoznanie uczestników z tematyką SUMP’a, jako dokumentu strategicznego, określającego politykę transportową do 2040 roku. Podczas spotkań prezentowane są określone na podstawie wcześniej wykonanej diagnozy, cele i działania proponowane w ramach SUMP OMGGS.  Skonsultowanie projektu planu z mieszkańcami, przedstawicielami urzędów i stowarzyszeń ma na celu weryfikację i uszczegółowienie zaproponowanych działań. Podczas spotkania mieszkańcy Malborka dyskutowali między innymi nad możliwością wprowadzenia zmian w zakresie funkcjonowania transportu zbiorowego o charakterze regionalnym, modernizacji i budowy węzłów przesiadkowych oraz ich dostępności.

Z pełnym przebiegiem spotkania można zapoznać się poniżej.
 


Spotkanie podzielone zostało na 6 części, zgodnie z zaproponowanymi w SUMP OMGGS 6 pakietami działań.


Pakiet 1: Chcę podróżować na jednym bilecie z łatwymi przesiadkami.


Pierwszy z pakietów Planu to integracja usług organizatorów i przewoźników, harmonizacja rozkładów jazdy oraz wspólny bilet. Uczestniczka spotkania zapytała o zasadność integracji taryfowo-biletowej na terenie całej Metropolii w kontekście miasta Malbork, który ma bezpłatną komunikacje zbiorowa i nie jest częścią programu FALA. Jednym z założeń dokumentu SUMP jest dostosowanie działań do poszczególnych stref Metropolii. Może to oznaczać, że integracja nie będzie odbywała się w ramach jednego zarządu, tylko na zasadzie współpracy organizatorów i przewoźników, harmonizacji rozkładów jazdy oraz wymiany informacji.
Zwrócono także uwagę na znaczną liczbę osób podróżujących do pracy do Trójmiasta i na zbyt mało regionalnych połączeń kolejowych w tym kierunku, szczególnie w godzinach wieczornych.


Pakiet 2: Do pracy, szkoły i kina dotrę transportem zbiorowym.


Rozkład jazdy, częstotliwość kursów, stan i liczebność taboru to niektóre z działań, których dotyczy pakiet 2.
Uczestniczka spotkania zwróciła uwagę na dobrze funkcjonującą komunikacje zbiorowa w obrębie Malborka. W jej ocenie Malbork jest miastem kompaktowym, w którym podróże piesze, bezpłatna komunikacja oraz hulajnogi elektryczne w pełni zaspokajają potrzeby w zakresie przemieszczania się mieszkańców miasta.
W trakcie spotkania pojawiła się również sugestia rozwoju wodnego połączenia na szlaku pętli żuławskiej, które otwarte sezonowo przez prywatnego operatora pełniłoby funkcje transportowa i stanowiłoby atrakcje turystyczną.


Pakiet 3: Na węzeł integracyjny dotrę pieszo, rowerem, autobusem lub samochodem.


Przedmiotem pakietu 3 są węzły integracyjne umożliwiające korzystanie z różnych środków transportu.
W trakcie dyskusji pojawiło się zapytanie odnośnie standardów wykonania dla węzłów przesiadkowych. Wspólne standardy wizualne OMGGS zostały wydane w 2017 w celu ujednolicenia oznaczeń i elementów małej architektury 26 nowo powstających wtedy węzłów. W SUMP proponujemy ich aktualizację i wdrażanie w obrębie całej metropolii.


Pakiet 4: Chciałabym dojeżdżać do pracy rowerem, a do parku chodzić pieszo.


Pakiet 4 odpowiada na brak ciągłości tras rowerowych  i ciągów pieszych oraz utrudniony dostęp do niektórych celów podróży, pieszo lub z wykorzystaniem roweru. Uczestnicy mówili o braku spójności w prowadzeniu ścieżek rowerowych przez miasto oraz konieczności modernizacji chodników. Pojawiła się też propozycja wydzielenia dróg rowerowych z istniejącej jezdni.


Pakiet 5: Chcę przemieszczać się wygodnie i bezpiecznie ulicami metropolii.


W kontekście bezpieczeństwa podróży głównym tematem rozmowy był problem ruchu tranzytowego w centrum Malborka. Malbork mierzy się z ruchem międzymiastowym, gdzie obecnie główna droga biegnie przez środek miasta. Zarządca drogi w ramach jej modernizacji planuje umieszczenie ekranów akustycznych, co, w opinii uczestniczki spotkania, niekorzystnie wpłynie na krajobraz miasta. Docelowym rozwiązaniem ma być budowa północnej obwodnicy Malborka. W dyskusji w trakcie spotkania pojawiła się też się propozycja wprowadzenia ograniczeń wagowych dla pojazdów towarowych.


Pakiet 6: Chcę, żeby moje podróże były przyjazne dla środowiska.


Pakiet 6 obejmuje działania związane z ograniczeniem zanieczyszczenia powietrza i emisji hałasu. Omówiono kontynuację funkcjonowania Metropolitalnego Centrum Kompetencji jako komórki OMGGS zajmującej się organizacją szkoleń, wizyt studyjnych z tematyki zrównoważonej mobilności i modelowania ruchu oraz wymianie informacji pomiędzy członkami Obszaru.


W ramach spotkania poruszono także kwestie pozyskania finansowania z programów FEP i FENIKS, dla których SUMP OMGGS będzie obligatoryjny lub preferowany przy wnioskowaniu o dofinansowanie.

Prace nad dokumentem potrwają do sierpnia 2023 roku.
Projekt finansowany jest z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

  • GIWK