Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Gospodarka niskoemisyjna w strategii zrównoważonego rozwoju Obszaru Metropolitalnego

Zapraszamy na konferencję!

Wpisując się w ogólnoeuropejską inicjatywę pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju  (będąc Beneficjentem projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GOM”, współfinansowanego przez Unię Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny organizuje konferencję pn. "Gospodarka niskoemisyjna w strategii zrównoważonego rozwoju Obszaru Metropolitalnego", która odbędzie się w Gdańskim Parku Naukowo - Technologicznym w dniu: 3 czerwca 2015, w godzinach: 11:00 – 15:00.

Podczas konferencji omawiane będą zagadnienia energetyczne i środowiskowe w kontekście dokumentów strategicznych opracowywanych przez Gdański Obszar Metropolitalny oraz kwestie związane z finansowaniem działań prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.
Informacja o konferencji na stronie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju jest dostępna pod adresem:  http://www.esdw.eu/country/poland/

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą wypełnionego formularza  na adres mailowy: biuro@metropoliagdansk.pl. Wysłanie uzupełnionego formularza jest równoznaczne z dopisaniem do listy uczestników. ZAPRASZAMY