Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej OMG-G-S

Wczoraj w Olivia Business Centre w Gdańsku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot – nowo powołanego organu, którego celem będzie wskazywanie kierunków rozwoju naszej metropolii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerów ze wszystkich sektorów kluczowych dla rozwoju OM: władz samorządowych, samorządu województwa, sektora rządowego, biznesu, nauki i organizacji pozarządowych.

Głównym punktem obrad było przedstawienie najważniejszych założeń projektu Strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030 i dyskusja wokół wybranych zagadnień dokumentu.

Spotkanie otworzyli Paweł Adamowicz, Prezes Zarządu OMG-G-S oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Przewodniczący Rady Programowej. Pan Marszałek wskazał na istotną rolę Rady Programowej jako ciała koordynującego wielowątkowy proces współpracy metropolitalnej. Zaznaczył też potrzebę utrwalenia nawyku współpracy i podejmowania ryzyka w obszarach, które przyczyniają się do budowy przewagi rozwojowej naszej metropolii.

W dyskusji głos zabrali między innymi Paweł Orłowski, dr Jan Szomburg, prof. Cezary Obrach-Prondzyński oraz prof. Jacek Zaucha. Pan Minister, pozytywnie oceniając jakość dokumentu, zasugerował potrzebę jego silniejszego powiązania ze sporządzoną wcześniej diagnozą. Odnosząc się natomiast do Planu Działania, czyli etapu operacjonalizacji zapisów Strategii 2030 zwrócił uwagę na pilną potrzebę identyfikacji barier prawnych, które utrudniają współpracę metropolitalną.

Pan dr Szomburg zauważył, że w przyszłości nasza metropolia będzie się musiała zmierzyć z barierami takimi jak niedowartościowany kurs złotówki, mniejszy strumień środków z UE, a także zmiana pokoleniowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Z kolei prof. Obracht-Prondzyński bardzo mocno podkreślił, że fundamentem rozwoju OM powinien być kapitał społeczny, a nie inwestycje infrastrukturalne.

Prof. Zaucha zaznaczył natomiast wyjątkową rolę Strategii i jej odmienność od innych dokumentów strategicznych. Pan Profesor zauważył, że prawdopodobnie jako pierwsi w kraju próbujemy prognozować rozwój metropolii w perspektywie wykraczającej poza obecną perspektywę finansową UE, dzięki czemu mamy szansę uniknąć za kilka lat przestoju w kształtowaniu polityki metropolitalnej.

Wszyscy zebrani zgodzili się co do tego, że przed partnerami ze wszystkich sektorów stoi jeszcze wiele wspólnych wyzwań wymagających ciężkiej pracy i niełatwych kompromisów. Wiele konstruktywnych uwag, które padły podczas spotkania daje jednak nadzieję na efektywną współpracę zarówno w ramach Rady Programowej OMG-G-S jak i całej metropolii.