Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Instytucja Pośrednicząca RPO WP 2014-2020 oficjalnie przyjęta!

14 września br., zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego a Stowarzyszeniem Gdańsk-Gdynia-Sopot w sprawie powierzenia nam funkcji Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Tym samym zostaliśmy partnerem Zarządu Województwa Pomorskiego w realizacji mechanizmu ZIT. Wzięliśmy współodpowiedzialność za inwestycje o wartości ok. 1 miliarda złotych. W imieniu Stowarzyszenia porozumienie podpisał prezes zarządu Paweł Adamowicz oraz wiceprezesi Wojciech Szczurek i Jacek Karnowski.

Marszałek Województwa Mieczysław Struk nazwał podpisaną umowę krokiem milowym w kierunku rozwoju regionu i podkreślił, że "od tego momentu stowarzyszenie będzie wspólnie z zarządem województwa, jako instytucją zarządzającą tym programem, odpowiadać za sprawną, skuteczną i dającą wymierne efekty realizację projektów, które mają służyć rozwojowi metropolii i jej otoczenia"

Na mocy porozumienia nasze Stowarzyszenie OMG-G-S sprawujące funkcję Związku ZIT uzyskało status Instytucji Pośredniczącej. Instytucja pośrednicząca będzie uczestniczyć we współtworzeniu kryteriów wyboru projektów, harmonogramu konkursów oraz uczestniczyć w ocenie złożonych projektów pod względem zgodności ze Strategią ZIT. Kwota przeznaczona na realizację projektów ZIT to 259 mln Euro. Inwestycje będą wybierane w ramach tzw. mechanizmu ZIT polegającego na zwiększeniu zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzanie środkami UE w celu skuteczniejszego rozwoju obszarów miejskich. Obecnie w porozumieniu z Zarządem Województwa Pomorskiego opracowywana jest Strategia ZIT, z której wynikać będą kompleksowe i spójne dla całego Obszaru Metropolitalnego rozwiązania.  Strategia ZIT, naszego Obszaru Metropolitalnego, identyfikuje na podstawie przeprowadzonej diagnozy, propozycje projektów planowanych do realizacji przez samorządy skupione w ramach stowarzyszenia, jak również projekty komplementarne możliwe do finansowania na poziomie krajowym, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Największym projektem przewidzianym w ramach ZIT jest budowa ok. 20 węzłów przesiadkowych zlokalizowanych w obszarze metropolitalnym. Realizacja zadania umożliwi integrację różnych gałęzi transportu zbiorowego z transportem indywidualnym oraz ma zwiększyć dostępność transportu publicznego przyczyniając się jednocześnie do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

Do pobrania:

 

fot. Sławomir Lewandowski/UMWP