Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Integracja i rewitalizacja tematem kolejnego spotkania Komisji ds. Rozwoju Społecznego GOM.

Tematem kolejnego posiedzenia Komisji ds. Rozwoju Społecznego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego była kontynuacja dyskusji nad przedsięwzięciami planowanymi do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w obszarach: Integracja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 – Integracja) i Rewitalizacja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 – Konwersja).

W związku z koniecznością wydzielenia w ramach alokacji dla ZIT w Osi Priorytetowej 6 środków na przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz przedsięwzięcia w zakresie aktywnej integracji i usług społecznych – proponowane do realizacji w ramach Metropolitalnego Programu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, zgromadzeni przedstawiciele JST, opracowujących przedsięwzięcia z tego zakresu, podjęli dyskusję nad możliwymi wariantami podziału środków. Po przedstawieniu opinii kilku samorządów oraz organizacji pozarządowych, powołano zespół roboczy, który dopracuje zaproponowany przez Miasto Gdynia schemat podziału. Wyniki prac zespołu w formie rekomendacji zostaną zaprezentowane członkom komisji podczas kolejnego spotkania.

 

  • GIWK