Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Jak w sposób zrównoważony rozwijać Obszar Metropolitalny?

Dnia 3 czerwca 2015 r., w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym odbyła się konferencja pn. „Gospodarka niskoemisyjna w zrównoważonym rozwoju Obszaru Metropolitalnego”.

Spotkanie było zorganizowane w ramach Projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wpisując się jednocześnie w trwającą w tym czasie inicjatywę europejską pn. „Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju”. Tematyka konferencji była zadedykowana wpływowi rozwiązań niskoemisyjnych na zrównoważony rozwój w Obszarze Metropolitalnym.

Uczestników konferencji, w imieniu gospodarzy przedsięwzięcia, czyli Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, powitał Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki komunalnej, Piotr Grzelak.

Podczas konferencji przedstawiono zagadnienia związane z  realizowanymi obecnie planami  gospodarki niskoemisyjnej na terenie Obszaru Metropolitalnego, a także szeroko pojętą gospodarką cyrkulacyjną, której istota polega na nie marnowaniu zasobów, ale jak najlepszym ich wykorzystaniu. Podkreślona została rola gospodarki cyrkulacyjnej we wspieraniu zrównoważonego rozwoju.

Ponadto omówione zostały różne mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej i działania zmierzające do ograniczenia emisji, ujęte m.in. w ramach I Osi Priorytetowej POIŚ 2014 – 2020, pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” oraz w RPO w ramach Osi Priorytetowej 10 – „Energia”. Zaprezentowano również programy NFOŚiGW takie jak LEMUR, BOCIAN czy Prosument.

Przedstawione zostały  założenia i planowane inwestycje zawarte w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które mają przyczyniać się do obniżenia emisji zanieczyszczeń, jak również już poczynione działania w tym kierunku na obszarze metropolitalnym Niezwykle cenne informacje zostały przekazane w ramach referatu  dotyczącego wpływu mobilności aktywnej na obniżenie emisji CO2. Pełnomocnik Prezydenta ds. komunikacji rowerowej podkreślił jak silne znaczenie w polityce zrównoważonego rozwoju ma zwiększenie wykorzystania roweru w codziennych podróżach obligatoryjnych na Obszarze Metropolitalnym, przedstawiając jednocześnie prosty sposób na zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z roweru w drodze do i ze szkoły. 

Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja z udziałem prelegentów oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Rozważania dotyczyły m.in. gospodarki prosumenckiej, konieczności tworzenia nowych mechanizmów wspierania gospodarki niskoemisyjnej, a także wizji Gdańska i Gdyni w aspekcie priorytetów gospodarki niskoemisyjnej w wymiarze metropolitalnym.

Prezentacje omówione podczas konferencji:
1. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego (pdf)
2. Gospodarka cyrkulacyjna w zrównoważonym rozwoju (pdf)
3. Strategia ZIT jako narzędzie wspierające rozwój gospodarki niskoemisyjnej (pdf)
4. Strategia Transportu i Mobilności Obszaru Metropolitalnego -Mobilność aktywna- (pdf)
5. Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej i działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji. (pdf)