Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Komisja ds. rozwoju gospodarczego

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego na temat Strategii 2030

Za nami drugie w tym roku posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego. Przedmiotem dyskusji w  trakcie spotkania, które odbyło się w miniony poniedziałek (18 maja), były przede wszystkim kwestie związane z pracami nad Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 oraz projektem „Innowacyjny system wsparcia zatrudnienia na OMT”, który ma być realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  

Po otwarciu spotkania i omówieniu kwestii organizacyjnych przez Przewodniczącego Komisji, Macieja Ruska, głos zabrał Dyrektor Biura OM GGS Michał Glaser. W pierwszej kolejności zwrócił uwagę na znaczenie prac wszystkich Komisji Stowarzyszenia, które mają być miejscem dyskusji nad najważniejszymi zagadnieniami dla bieżącej współpracy i rozwoju metropolii. Komisje mają także bezpośrednio wpływać na decyzje podejmowane przez Zarząd OM GGS i przekazywać rekomendacje dotyczące konkretnych działań, inicjatyw i decyzji. Pan Dyrektor odniósł się również do obecnego etapu prac nad Strategią Metropolii 2030. Podkreślił, że metropolia opiera się na współpracy czterech sektorów: administracji publicznej, biznesu, nauki, a także społeczeństwa i jego przedstawicieli i tylko dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu wszystkich podmiotów będzie możliwe skuteczne wdrażanie Strategii.

Założenia, cele, priorytety i strukturę dokumentu Strategii omówił w dalszej kolejności Rafał Ejsmont, koordynator projektu Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego do roku 2030. Główny cel dokumentu to: wzrost konkurencyjności OM oraz jego znaczenia w sieci metropolii poprzez lepszą koordynację podejmowanych działań, a pierwszym z jego priorytetów jest zwiększenie internacjonalizacji i innowacyjności gospodarki. Projekt dokumentu znajduje się obecnie w fazie konsultacji z Wykonawcą – konsorcjum Instytutu Rozwoju i IGiPZ PAN.

W dyskusji nad koncepcją strategii głos zabrał m. in. Maciej Grabski, Prezes Olivia Business Centre, który podkreślił, że w zestawieniu z innymi europejskimi metropoliami (np. Barceloną czy Helsinkami) potencjał naszego obszaru metropolitalnego jest bardzo silny i przy prowadzeniu odpowiedniej polityki w perspektywie dekady mamy szansę stać się ważnym liderem w obszarze Morza Bałtyckiego. Zwrócił też uwagę na fakt, że w ciągu ostatnich 5 lat do metropolii przeniosło się około 50 tys. osób (to zjawisko wyjątkowe w skali kraju), co z jednej strony wskazuje na silny potencjał rozwojowy, a z drugiej nakłada na decydentów obowiązek podjęcia działań, które umożliwią zatrzymanie tego potencjału w granicach naszej metropolii. Ta perspektywa powinna jego zdaniem znaleźć odzwierciedlenie w konkretnych zapisach strategii.

Nawiązując do poprzedniej wypowiedzi Alan Aleksandrowicz, Wiceprzewodniczący Komisji i Prezes Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego zaznaczył, że bardzo ważnym punktem Strategii powinno być nastawienie na pozyskiwanie z zewnątrz zasobów do metropolii. Z kolei Alicja Zajączkowska, Zastępca Burmistrza Miasta Lęborka, zwróciła uwagę na fakt, że prace nas dokumentem Strategii stanowią bardzo dobrą okazję do zgromadzenia niedostępnej dotychczas wiedzy na temat naszego obszaru metropolitalnego. Strategia powinna jej zdaniem stanowić przyczynek do dyskusji nad rolą poszczególnych miast i wsi w budowaniu metropolii, a w procesie budowy metropolii jak najbardziej jest możliwe pogodzenie interesów wszystkich samorządów z OM.

W dalszej części spotkania Agnieszka Bińkowska z Agencji Rozwoju Gdyni omówiła cele, partnerów, grupy docelowe, model przedsięwzięcia oraz źródła finansowania projektu „Innowacyjny system wsparcia zatrudnienia na Obszar Metropolitalny Trójmiasta”. Głównym celem przedsięwzięcia jest wypracowanie modelu skutecznej aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia i zapewnienie uczestnikom kompleksowego wsparcia. Z racji obaw o sfinansowanie wkładu własnego do projektu, członkowie Komisji postanowili o sformułowaniu w tej sprawie odpowiedniego pisma skierowanego do Urzędu Marszałkowskiego.

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 22 czerwca br. Wcześniej (pomiędzy 8 a 11 czerwca) jej członkowie wezmą udział w warsztatach szkoleniowych w Jastrzębiej Górze, które mają pomóc w budowaniu partnerstw i mechanizmów, które umożliwią skuteczne wdrażanie Strategii