Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Komisja ds. Rozwoju Społecznego GOM dyskutuje nt. przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Tematem pierwszego w tym roku posiedzenia Komisji ds. Rozwoju Społecznego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego były przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w obszarach: Integracja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 – Integracja) i Rewitalizacja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 – Konwersja).

W pierwszej kolejności omówiono stan prac nad projektami rewitalizacyjnymi, które przebiegają w odrębnym, indywidualnym trybie. W bieżącej perspektywie programowej działania rewitalizacyjne mają wynikać z szerokiej diagnozy społeczno-gospodarczej na obszarze miast, w wyniku której zdefiniowane zostaną miejsca wymagające największej interwencji, zarówno w sferze społecznej, jak i inwestycyjnej – tzw. obszary zdegradowane. W związku z takim podejściem, konieczne będzie, zgodnie ze wskazaniami Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, wydzielenie w ramach alokacji dla ZIT w Osi Priorytetowej 6 (OP.6) środków na przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz przedsięwzięcia w zakresie aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej – proponowane do realizacji w ramach Metropolitalnego Programu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.

Następnie przedstawiono stan prac nad Metropolitalnym Programem Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (MSASZ) oraz zaprezentowano wypracowane przez tczewskie i kartuskie partnerstwa powiatowe lokalne modele działania. W trakcie prezentacji przykładowych rozwiązań, pojawiły się następujące wnioski, pytania, a także wątpliwości, które będą wyjaśniane w trakcie dalszych prac:

 Lider partnerstwa powiatowego: organizacja pozarządowa czy jednostka samorządu terytorialnego?
 Obserwatorzy ZIT w partnerstwach – jaka jest ich rola, jakie są możliwości w kontekście uwarunkowań delimitacyjnych?
 Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej/Rodzinie – wydaje się być konieczna, zwłaszcza w obszarze diagnozy i identyfikacji odbiorcy wsparcia.
 Znacząca rola Powiatowych Urzędów Pracy w kontekście pozyskiwania danych nt. aktualnych potrzeb rynku pracy.
 Konieczna kompatybilność projektów we wszystkich priorytetach inwestycyjnych w ramach OP.6, zwłaszcza z działaniami w ramach ekonomii społecznej.
 Specyfika projektów rewitalizacyjnych – należy wziąć pod uwagę charakter projektów nie tylko w kontekście podziału alokacji, ale również w kontekście podziału wskaźników.
 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – zakres działań ośrodka wykracza poza obszar ZIT.

Po zakończeniu prezentacji uczestnicy podjęli dyskusję nad mechanizmem podziału alokacji w ramach OP.6. Ustalono, iż w chwili obecnej z powodu braku wiedzy nt. ilości i jakości obszarów zdegradowanych w miastach, nie ma uzasadnienia dla dokonania takiego podziału. Kontynuacja tematu nastąpi podczas kolejnego spotkania komisji, po zidentyfikowaniu przez miasta obszarów zdegradowanych.

W trakcie spotkania dokonano także wyboru nowego Przewodniczącego Komisji, którym został Pan Piotr Kowalczuk, Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej oraz Wiceprzewodniczącego, którym został Pan Adam Urban, Z-ca Prezydenta Miasta Tczewa ds. społecznych.

  • GIWK