Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Komisja ds. Rozwoju Społecznego GOM wypracowała rekomendację w zakresie finansowania integracji i rewitalizacji

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie Komisji ds. Rozwoju Społecznego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego poświęcone przedsięwzięciom planowanym do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w obszarach: Integracja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 – Integracja) i Rewitalizacja (RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 – Konwersja).

Powołany podczas poprzedniego posiedzenia Komisji zespół roboczy przedstawił 4 warianty podziału środków w Osi Priorytetowej 6 na przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz przedsięwzięcia w zakresie aktywnej integracji i usług społecznych – proponowane do realizacji w ramach Metropolitalnego Programu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. Propozycja podstawowa ograniczała się do podziału środków dla poszczególnych gmin wyłącznie w oparciu o wskaźniki społeczne: suma osób korzystających z pomocy społecznej, osób bezrobotnych do 25 r.ż. i 50+ oraz osób długotrwale bezrobotnych. Kolejne propozycje były wariantami mieszanymi i zawierały określone proporcje czynnika kapitacyjnego do czynnika społecznego: 40:60, 50:50 oraz 60:40. W toku dyskusji pojawiły się liczne głosy za tym, aby to czynnik społeczny stanowił główną składową mechanizmu podziału alokacji, co byłoby uzasadnione rodzajem interwencji możliwej do podjęcia w ramach omawianej osi priorytetowej.

Ostatecznie komisja podjęła decyzję o rekomendowaniu władzom Związku ZIT wariantu „mieszanego” tj. alokacja w 6 osi priorytetowej będzie podzielona w każdym priorytecie inwestycyjnym (PI) osobno: w PI „Aktywna integracja” wg wskaźnika społecznego, natomiast w PI „Usługi społeczne” wg wskaźnika kapitacyjnego. Gminy zdecydują wspólnie w ramach partnerstw powiatowych, na jakie działania przeznaczą środki, którymi dysponują, natomiast miasta w toku prac nad przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi określą zapotrzebowanie na środki, które będą wydatkowane w powiązaniu z 8 osią priorytetową.

Kolejne spotkanie Komisji zaplanowano na 3 czerwca br., a jego tematem będzie zakres przedsięwzięć planowanych do realizacji przez ośrodki i centra pomocy społecznej/rodzinie (MOPS-y, GOPS-y, MOPR-y, PCPR-y) w ramach pierwszych konkursów RPO WP 2014-2020 oraz zakres współpracy z partnerstwami powiatowymi w kontekście przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach ZIT.

  • GIWK