Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Komisja ds. Rozwoju Społecznego o działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Tematem piątego już w tym roku spotkania w ramach Komisji ds. Rozwoju Społecznego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot była działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na Subregion Metropolitalny i Nadwiślański (OWES). Celem spotkania dedykowanego przede wszystkim potencjalnym beneficjentom 6 Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, było wypracowanie założeń projektowych dla dalszego funkcjonowania OWES oraz powiązań z projektami planowanymi do realizacji w ramach pozostałych Poddziałań OP.6.

Na wstępie przedstawione zostały podstawowe definicje odnoszące się do ekonomii społecznej wraz  z podsumowaniem działalności OWES od 2013 roku. Następnie, w grupach subregionalnych, zaprezentowane zostały statystyki odnoszące się do działań zrealizowanych na danym obszarze. Zadaniem grup subregionalnych było określenie potrzeb w zakresie wsparcia ES, które po późniejszej weryfikacji pod względem kwalifikowalności, zostaną ujęte we wniosku o dofinansowanie OWES na kolejne lata działalności.

Podsumowanie dyskusji w grupach wskazało na konieczność kontynuowania wielu ze zrealizowanych w poprzedniej perspektywie działań, jednakże część z nich powinna być zmodyfikowana lub uzupełniona. Kolejny etap działalności OWES to przede wszystkim szeroko prowadzona animacja, również w zakresie budowania koalicji, oraz inspirowanie grup inicjatywnych i podmiotów ES przez doświadczenie np. w formie wizyt studyjnych w funkcjonujących spółdzielniach socjalnych.

 

  • GIWK