Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Społeczno - Gospodarczych

Komisja ds. rozwoju społecznego podsumowała rok pracy

Ostatnie w tym roku spotkanie Komisji OMG-G-S ds. Rozwoju Społecznego stanowiło podsumowanie tematów poruszanych w trakcie ostatnich dwunastu miesięcy. Było także okazją do rozpatrzenia zagadnień zgłaszanych na bieżąco przez samorządy.

W pierwszej części spotkania omówiono dotychczasowe prace nad Strategią Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030 oraz Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Pracownicy biura OMG-G-S przedstawili obecny kształt dokumentów, ich aktualny status oraz harmonogram kolejnych etapów. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z uwagami Ministerstwa Rozwoju i Urzędu Marszałkowskiego do Strategii ZIT, która podlega obecnie ustawowemu opiniowaniu przez obie te instytucje. Szczegółowo przeanalizowano zastrzeżenia do zapisów, odnoszących się do trzech Osi Priorytetowych (OP) Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego (RPO WP), będących w centrum zainteresowania Komisji: Integracja (OP.6), Zdrowie (OP.7), Konwersja (OP.8).  Następnie podsumowano temat zawiązywania partnerstw i wyłaniania liderów w ramach Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej (OP.6) i zaprezentowano wyniki doradztwa, wspierającego proces budowania partnerstw. Podsumowano również badania dotyczące wykluczenia społecznego i ubóstwa.

W drugiej części spotkania pani Mariola Paluch, przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Gdańsku, omówiła funkcje Platformy Edukacyjnej – aplikacji używanej w Gdańsku. Temat ten jest istotny w kontekście ewentualnego rozpowszechnienia narzędzia na cały Obszar Metropolitalny, co było jedną z propozycji zgłaszanych w ramach ZIT. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości wykorzystania aplikacji dostępne będą pod koniec I kwartału 2016, kiedy to przeprowadzona zostanie procedura przetargowa i znane będą warunki dalszego funkcjonowania systemu. Temat platformy będzie zatem kontynuowany w ramach przyszłych spotkań Komisji.

Kolejnym punktem spotkania była propozycja współpracy członków Stowarzyszenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa nad opracowaniem projektu: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Po zapoznaniu się z warunkami konkursu podjęto decyzję o konieczności dokonania rozpoznania możliwości Stowarzyszenia i poszczególnych gmin w zakresie spełnienia warunków minimalnych, określonych w konkursie. 

Następnie pani Izabela Chorzelska z Urzędu Miejskiego w Gdańska przedstawiła propozycję ustanowienia nagrody dla wyróżniającego się lidera lokalnego. Uczestnicy zgodzili się co do tego, że nagroda byłaby ważnym punktem budowania wizerunku metropolii. Podjęto decyzję, że biuro Stowarzyszenia OMG-G-S opracuje listę zagadnień (kategorie, odbiorcy, nominujący itp.), według których Komisja mogłaby wypracowywać konkretne rozwiązania.

Na zakończenie spotkania pan Piotr Wołkowiński, przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota”, podsumował poprzednie spotkanie Komisji, które było w całości poświęcone działalności OWES, oraz wyjaśnił, które z wniosków i rekomendacji można będzie zawrzeć we wniosku o kontynuację działalności Ośrodka.

Materiały do pobrania:

Gdańska Platforma Edukacyjna cz. 1

Gdańska Platforma Edukacyjna cz. 2

  • GIWK