Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Komisja ds. rozwoju gospodarczego

Komisja Gospodarcza wystartowała!

Za nami pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji GOM ds. Rozwoju Gospodarczego. Głównym punktem obrad było omówienie stanu prac nad Strategią Rozwoju OM do roku 2030 oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego (PZP OM).

Przed przystąpieniem do merytorycznej części posiedzenia uczestnicy posiedzenia dokonali wyboru Władz Komisji. Przewodniczącym Komisji został ponownie Maciej Rusek - Dyrektor Wydziału Rozwoju, Infrastruktury i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Malborku, a Wiceprzewodniczącym - Alan Aleksandrowicz, Prezesa InvestGDA.

Przechodząc do meritum spotkania, Dyrektor Biura Michał Glaser podkreślił, że realizowany obecnie przez GOM projekt INTIS zawiera dwa podstawowe komponenty - dokument Strategii 2030 oraz PZP OM. Założenia Planu przybliżył Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego (PBPR) Jakub Pietruszewski.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, prace nad PZP OM będą realizowane w ramach ścisłej współpracy z PBPR, które jest odpowiedzialne za sporządzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego. Synchronizacja prac pozwoli na odpowiednie wykorzystanie dostępnych zasobów i opracowanie dokumentów przydatnych zarówno na szczeblu regionalnym jak i metropolitalnym. Prelekcja dyrektora Pietruszewskiego przybliżyła założenia, cele i idee wspólnych działań. Ich podstawą będzie zasada „rzeczywistej realizacji i koordynacji”. Intencją GOM i PBPP jest stworzenie narzędzia koordynacji polityki przestrzennej dzięki nowemu sposobowi formułowania celów polityki zagospodarowania przestrzennego. Plan ma pełnić silną funkcję koordynacji działań inwestycyjnych oraz wzmocnić kontekst otoczenia regionalnego. Dotychczasowe prace nad PZP WP wykazały, że istnieje potrzeba etapowania podejmowanych działań oraz nadania  wynikom prac charakteru ustalenia wiążącego bądź rekomendacji skierowanych do władz samorządowych.

W dalszej części posiedzenia Prezes InvestGDA zachęcił zebranych do włączenia się się w projekt umożliwiający wsparcie inwestycji infrastrukturalnych szeroko rozumianych stref przemysłowych w ramach projektu Invest In Pomerania. Zauważył też, że pierwszym krokiem w tym kierunku powinna być próba wyznaczenia miejsc z predyspozycją do lokalizacji takiej strefy już na etapie sporządzania omawianego dziś Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego.

Podczas spotkania poinformowano, że 21 kwietnia br. zostanie podjęta uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego stwierdzająca, które gminy zostały zakwalifikowane jako o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Zarząd rozstrzygnie ponadto wnioski złożone do planu na etapie dotychczasowych prac. Dyrektor PBPR zachęcił, by wszelkie uwagi ze strony interesariuszy spływały jak najszybciej, gdyż przedstawienie oczekiwań ułatwi prace nad koncepcją planu oraz skróci etap wnoszenia kolejnych uwag. W najbliższym czasie gminy otrzymają wytyczne dot. dalszego postępowania ws. prac nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Propozycje tematów, które warto poruszyć podczas kolejnych posiedzeń, prosimy kierować na adres Biura GOM - biuro@metropoliagdansk.pl Zachęcamy do przesyłania sugestii do dyskusji bądź prezentacji. Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 18 maja br.