Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Konsultacje online Strategii Transportu i Mobilności do 2030 roku

Zapraszamy do udziału w konsultacjach online Diagnozy Strategii Transportu i Mobilności do 2030 roku.

Opracowana została przez Fundację Rozwoju Inżynierii Lądowej, na zlecenie PBS Sp. z o.o., głównego Wykonawcy Strategii.

Dokument ten ma być punktem wyjścia do opracowania Strategii Transportu i Mobilności do 2030 roku wraz ze Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko, która będzie powstawała przy udziale wszystkich samorządów metropolii do 30 maja 2015 r.

Samorządy prosimy o składanie uwag za pomocą formularza (pobierz), który po wypełnieniu prosimy nadesłać na adres tomasz.budziszewski@metropoliagdansk.pl do 23 grudnia br. włącznie.

Do szerszych konsultacji przeznaczona będzie pełna wersja Strategii.

Materiał jest wersją wstępną, niezaopiniowaną i niezaakceptowaną przez Gdański Obszar Metropolitalny.

Celem Strategii jest diagnoza funkcjonowania istniejącego systemu transportowego m.in. w zakresie mobilności zewnętrznej i wewnętrznej Obszaru Metropolitalnego oraz sformułowanie celów, priorytetów i wyznaczenie działań wspólnych dla systemu transportowego i preferowanych kierunków zmian w schematach mobilności. Wypracowane w dokumencie założenia mają przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców OM poprzez poprawę spójności i dostępności transportowej OM w zakresie powiązań wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz implementację zasad transportu zrównoważonego. Jednym z kluczowych elementów analizy Strategii jest wpływ węzłów integracyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na funkcjonowanie systemu transportowego OM.
Celem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest ocena wpływu inwestycji wskazanych w Strategii na środowisko naturalne.

  • GIWK