Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Strategii Metropolii

Konsultacje społeczne w powiecie nowodworskim

Za nami piąte spotkanie w ramach II etapu konsultacji społecznych Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Tym razem rozmawialiśmy mieszkańcami powiatu nowodworskiego.


Celem konsultacji jest zapoznanie uczestników z tematyką SUMP’a, jako dokumentu strategicznego, określającego politykę transportową do 2040 roku. Podczas spotkań prezentowane są cele i działania proponowane w ramach SUMP OMGGS.  Skonsultowanie projektu planu z mieszkańcami, ekspertami, przedstawicielami urzędów i stowarzyszeń ma na celu weryfikację i uszczegółowienie zaproponowanych celów i działań.

Zapis spotkania prezentujemy poniżej. Uwagi do dokumentu można składać do 26 marca 2023 r. Szczegółowe informacje → TUTAJ
Spotkanie konsultacyjne podzielone zostało na 6 części, zgodnie z zaproponowanymi w SUMP OMGGS 6 pakietami działań. Poniżej prezentujemy, uwagi i komentarze do poszczególnych pakietów działań zgłaszane przez uczestników podczas spotkania.


Pakiet 1: Chcę podróżować na jednym bilecie z łatwymi przesiadkami.


Działania proponowane w pierwszym pakiecie, to wszystkie te związane ze współpracą zarządców oraz organizatorów transportu zbiorowego w OMGGS. Polegają między innymi na wdrożeniu jednolitego standardu przystankowego, tak aby wszystkie tablice z rozkładami jazdy miały spójne oznaczenia, tworzeniu wspólnej zintegrowanej bazy danych z rozkładami jazdy i lokalizacjami przystanków autobusowych, co pomogłoby w planowaniu siatki połączeń transportu zbiorowego w skali metropolitalnej oraz w monitorowaniu zmian w dostępności do transportu zbiorowego. Istotne działania tego pakietu, to także metropolitalny lub regionalny system informacji pasażerskiej (wszystkie połączenia i możliwość zakupu biletu w jednym miejscu), a także działania związane z integracją rowerów współdzielonych i transportu zbiorowego – jednolite standardy przystankowe, taryfy oraz możliwości przewozu rowerów w różnych środkach transportu. Najważniejsze działania z tego pakietu, to te mające na celu utworzenie jednego organizatora transportu zbiorowego – Metropolitalnego lub Regionalnego Zarządu Transportu Zbiorowego. Współpraca samorządów w tym zakresie wpłynęłaby korzystnie na możliwości finansowania publicznego transportu zbiorowego. Na trudności wynikające z jej braku w trakcie spotkania wskazywał jeden z przewoźników, działających na terenie powiatu nowodworskiego. Zwracał uwagę na brak współpracy powiatu z przewoźnikiem w zakresie pozyskiwania dofinansowania ze środków krajowych. To ma utrudniać rozbudowę siatki połączeń i zwiększanie dostępności transportu zbiorowego. W ocenie rozmówcy potrzebne są szkolenia w zakresie pozyskiwania środków na rozwój transportu zbiorowego – to mogłoby być jedno z działań realizowanych w ramach SUMP OMGGS. Postulat uczestnika spotkania wpisuje się w działanie pakietu nr 6 związane z rozszerzeniem działalności Metropolitalnego Centrum Kompetencji funkcjonującego w strukturach OMGGS.


Pakiet 2: Do pracy, szkoły i kina dotrę transportem zbiorowym.


Pakiet nr 2 dotyczy przede wszystkim optymalizacji siatki połączeń pod względem częstotliwości kursów, godzin odjazdów oraz czasu podróży. Odpowiada na problem niskiej jakości oferty transportowej. Proponowane w nim działania są związane z zakupem i wymianą taboru, nadawaniem priorytetu transportowi zbiorowemu poprzez tworzenie buspasów oraz dalszym rozwojem połączeń autobusowych (w szczególności tych łączących miasto z sąsiednimi miejscowościami i regionem). Proponowane w tym zestawie działania mają na celu również zorientowanie rozwoju przestrzennego powiatu na zrównoważoną mobilność: lokalizację miejsc pracy w dobrym dostępie do węzłów drogowych i transportu zbiorowego, a także lokalizację miejsc zamieszkania i usług zapewniając dobry dostęp do transportu zbiorowego. 


Pakiet 3: Na węzeł integracyjny dotrę pieszo, rowerem, autobusem lub samochodem.


Działania pakietu nr 3 odpowiadają na problem niewystarczającej dostępności węzłów integracyjnych, które zapewniałyby wygodne przesiadki pomiędzy różnymi formami przemieszczania się (pieszo, rowerem, autobusem, koleją). Proponowane działania to budowa i modernizacja węzłów przesiadkowych, organizacji linii autobusowych dowożących do węzłów (zharmonizowanych z koleją lub metropolitalnymi/regionalnymi liniami autobusowymi), audyty i modernizacja sieci pieszej pod kątem jej dostępności do węzłów, w tym z uwzględnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów przy kluczowych korytarzach transportowych i węzłach przesiadkowych. Wszystkie te działania łącznie mają poprawić dostępność transportu zbiorowego i zwiększyć jego udział w codziennych podróżach.


Pakiet 4: Chciałabym dojeżdżać do pracy rowerem, a do parku chodzić pieszo.


Pakiet nr 4 obejmuje infrastrukturę do przemieszczania się pieszo lub rowerem ogółem (w pakiecie 3 rozpatrywaliśmy te działania jedynie pod kątem dostępności do transportu zbiorowego). Problem na jaki odpowiadają proponowane działania, to brak ciągłości infrastruktury rowerowej i pieszej oraz cele podróży (szkoła, sklep, miejsce pracy itp.) bez wygodnego i bezpiecznego dostępu pieszo lub rowerem. Proponowane działania mają na celu rozbudowę dróg rowerowych i pieszych, a także takie budowanie nowych osiedli i modernizację istniejących, aby tworzyć spójną sieć pieszą i rowerową. Uzupełnieniem tych działań ma być tworzenie wspólnej bazy danych z zakresu planowania przestrzennego oraz szkolenia i wsparcie merytoryczne dla urzędników zajmujących się planowaniem przestrzennym.


Pakiet 5: Chcę przemieszczać się wygodnie i bezpiecznie ulicami metropolii.


Problem, na który odpowiadają działania tego pakietu, to duże natężenie ruchu drogowego, zatory drogowe, nielegalne parkowanie oraz niewystarczający poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Proponowane działania mają zapewnić hierarchizację układu drogowego, tak aby drogi i ulice były zagospodarowane adekwatnie do ich funkcji i dopuszczalnej prędkości przemieszczania się – inaczej powinna wyglądać ulica osiedlowa, a inaczej ulica łącząca dzielnice, a inaczej droga poza miastem. Kluczowe działanie tego pakietu, to metropolitalna polityka parkingowa, która ma być opracowana wspólnie przez samorządy OMGGS oraz wskazać rekomendacje w zakresie tworzenia stref płatnego parkowania oraz lokalizacji parkingów strategicznych. W powiecie nowodworskim intensywny ruch zmotoryzowany związany jest z turystyką, głównie dojazdem na Mierzeję Wiślaną. Lokalnie tworzą się zatory drogowe, a przemieszczanie się rowerzystów i pieszych w ruchu ogólnym jest niebezpieczne. Zgodnie z opinią jednego z uczestników sytuację mógłby poprawić rozwój transportu zbiorowego (więcej połączeń i przystanków) oraz wydzielenie dróg rowerowych i pieszych. Problemem w realizacji tych działań ponownie stają się kwestie organizacyjne i brak współpracy samorządów na różnych szczeblach – przekłada się to np. na brak możliwości zatrzymywania się przewoźnika publicznego w rejonie przekopu Mierzei Wiślanej, który od momentu otwarcia stał się atrakcją turystyczną i jest licznie odwiedzany przez turystów.


Pakiet 6: Chcę, żeby moje podróże były przyjazne dla środowiska.


Pakiet nr 6 to działania związane z elektromonilnością oraz kampaniami edukacyjnymi, podnoszeniem kompetencji wśród samorządów OMGGS w zakresie zrównoważonej mobilności. Proponowane działania, to m.in. wspomniane już Metropolitalne Centrum Kompetencji. Kolejne, to rozwój punktów do ładowania samochodów elektrycznych oraz wprowadzanie stref czystego transportu. Jeden z uczestników zasugerował, że rozwój elektromobilności powinien wiązać się z produkcją czystej energii lokalnie przez samorządy np. z farm wiatrowych, fotowoltaiki, czy też biogazowni. Taki kierunek z pewnością wpisuje się w zrównoważoną mobilność, bo będzie wpływał na redukcję emisji związanych z samą produkcja energii, nie tylko w ramach przemieszczania się.


Prace nad dokumentem potrwają do sierpnia 2023 roku, a efektem wdrażania założeń dokumentu SUMP ma być usystematyzowanie działań transportowych w OMGGS i realizowanie ich w oparciu o długofalową wizję rozwoju, co w rezultacie pozwoli na komfortowe, szybkie i przyjazne dla środowiska podróże.
Projekt finansowany jest z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  • GIWK