Metropolitalne wiadomości

aktualności

Meta Mobilnej Metropolii w powiecie puckim

Zakończyły się konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla OMGGS. Na ostatnim dziewiątym spotkaniu o zmianach w organizacji transportu rozmawiali mieszkańcy powiatu puckiego. We wszystkich spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyło blisko 300 osób.

24 marca  w spotkaniu w formule online spotkali się mieszkańcy, eksperci z zakresu transportu i mobilności oraz urzędnicy odpowiedzialni w samorządach za politykę transportową. W dyskusji poszukiwali rozwiązań mających na celu usprawnienie organizacji transportu w powiecie puckim. Wśród propozycji znalazło się: zwiększenie dostępności transportu zbiorowego, budowa nowych dróg rowerowych, podniesienie sprawności kolei, rozbudowa węzłów przesiadkowych, integracja rozkładów jazdy różnych przewoźników, realizacja wodnych linii transportowych czy wdrożenie transportu na żądanie.  

Zapis spotkania można obejrzeć poniżej.
 


Celem konsultacji jest zapoznanie uczestników z tematyką SUMP’a jako dokumentu strategicznego, określającego politykę transportową do 2040 roku. Podczas spotkań prezentowane są cele i działania proponowane w ramach SUMP OMGGS.  Skonsultowanie projektu planu z mieszkańcami, ekspertami, przedstawicielami urzędów i stowarzyszeń ma na celu weryfikację i uszczegółowienie zaproponowanych celów i działań.

Spotkanie konsultacyjne podzielone zostało na 6 części, zgodnie z zaproponowanymi w SUMP OMGGS 6 pakietami działań. Poniżej prezentujemy, uwagi i komentarze do poszczególnych pakietów działań zgłaszane przez uczestników podczas spotkania.

Pakiet 1: Chcę podróżować na jednym bilecie z łatwymi przesiadkami.

Pakiet pierwszy dotyczy współpracy organizatorów transportu i przewoźników w celu poprawy jakości oferty transportu zbiorowego, zapewnienie wygodnych przesiadek oraz honorowania biletów przez różnych przewoźników. Docelowym rozwiązaniem proponowanym w tym pakiecie jest utworzenie jednego organizatora transportu oraz integracja taryfowa i biletowa w całym obszarze metropolitalnym. Dzięki temu podróże staną się łatwiejsze i bardziej komfortowe dla podróżnych. Uczestnicy spotkania odnieśli się do proponowanych działań związanych ze standaryzacją przystanków transportu zbiorowego oraz tworzenia Linii Metropolitalnych Transportu Zbiorowego. Pierwsze z działań dotyczy opracowania, a później wdrażania przez samorządy OMGGS wspólnych standardów z zakresu prezentowania informacji pasażerskiej na przystankach, wyposażenia przystanków oraz ich dostępności pieszej i rowerowej. Realizacja tego działania ma ułatwić korzystanie z transportu zbiorowego poprzez zwiększenie jego dostępności oraz intuicyjności. Linie Metropolitalne to ponadlokalne połączenia transportu zbiorowego, które miałyby być organizowane przy współpracy samorządów OMGGS, Marszałka Województwa, a także prywatnych przewoźników, w celu obsługi linii transportu zbiorowego, istotnych dla funkcjonowania Metropolii. Dzięki współpracy możliwe będzie organizowanie spójnej sieci połączeń, a dzięki wspólnemu finansowaniu podniesienie standardu i częstotliwości odjazdów transportu zbiorowego.

Pakiet 2: Do pracy, szkoły i kina dotrę transportem zbiorowym.

Pakiet drugi odpowiada na problem jakości oferty transportu zbiorowego – liczby połączeń, częstotliwości kursów oraz dostępności przystanków transportu zbiorowego. Efektem wdrożenia proponowanych działań ma być łącznie krótszy czas podróży oraz wygodniejsze podróże. Uczestnicy spotkania wskazali na konieczność bieżącego monitorowania siatki połączeń w OMGGS – w ostatnich miesiącach dokonano wielu cięć linii transportu zbiorowego i niektóre wskazane w raporcie diagnostyczno-strategicznym mogą już nie funkcjonować. Dodatkowo zwrócono uwagę na konieczność stosowania precyzyjnego nazewnictwa przystanków tramwaju wodnego oraz zmienienie w opisie działania nazwy „miasta” na „miejscowości”, co nie będzie ograniczało lokalizowania nowych przystanków tramwaju poza miastami. Zdziwienie jednego z uczestników wzbudziła propozycja rozwoju linii tramwajowych i trolejbusowych. Prowadzący spotkanie podkreślili, że SUMP to dokument metropolitalny, a proponowane rozwiązania dotyczą całego systemu, również funkcjonującego poza powiatem puckim, ale z którego z pewnością mieszkańcy tego powiatu korzystają i mogą wnieść cenne uwagi w zakresie jego dostępności. Uczestnicy spotkania pytali także o pomysły związane z obsługą transportową Półwyspu Helskiego, wskazując na wyjątkowy charakter tego obszaru, ale też istotne problemy transportowe. Prowadzący spotkanie wskazali, że w tym obszarze priorytetem jest podniesienie sprawności kolei oraz rozbudowa węzłów przesiadkowych. Ze względu na swoją specyfikę obszar ten wymaga dialogu pomiędzy samorządami na wszystkich szczeblach i wspólnego wypracowania najlepszego możliwego rozwiązania. W kontekście rozwoju połączeń transportu zbiorowego pytano również o ewentualne nowe informacje związane z budową kolei aglomeracyjnej do północnych dzielnic Gdyni i powiatu puckiego oraz modernizację linii 213. Wykonawcy SUMP OMGGS w tej kwestii posiadają jedynie informacje wynikające z publicznych komunikatów zarządców infrastruktury i organizatorów transportu.

Pakiet 3: Na węzeł integracyjny dotrę pieszo, rowerem, autobusem lub samochodem.

Pakiet trzeci skupia się na węzłach przesiadkowych, czyli miejscach w których możemy przesiadać się pomiędzy różnymi środkami transportu. Proponowane działania mają na celu zwiększenie dostępności węzłów pieszo, rowerem, samochodem oraz transportem zbiorowym. Kluczowa jest integracja rozkładów jazdy i harmonizacja odjazdów różnych przewoźników, tak aby przesiadki były możliwie jak najkrótsze i wygodne. Ważne jest także zorientowanie rozwoju przestrzennego na zrównoważoną mobilność – to właśnie w pobliżu węzłów przesiadkowych powinna być lokalizowana nowa zabudowa oraz intensyfikowana istniejąca, tak, aby odległość pomiędzy przystankiem, a miejscem zamieszkania lub usługami była jak najmniejsza. Uczestnicy spotkania pytali o lokalizacje nowych węzłów proponowanych w dokumencie - te zostały wyznaczone zgodnie z planowanymi inwestycjami krajowymi i regionalnymi, wskazując m.in. na nowy węzeł we Władysławowie. Pytano także o zakres audytów sieci pieszej prowadzącej do węzłów pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami. Wskazano, że powinien to być obszar dobrego zasięgu pieszego do stacji, tj. ok. 15 min spaceru odpowiadające obszarowi położonemu w odległości ok. 1 km od węzła. Zapytano także o możliwość włączenia w dokumencie Pucka jako proponowanego przystanku tramwaju wodnego. W działaniach SUMP OMGGS wskazuje się realizację linii wodnych transportu zbiorowego. To jednak ma być poprzedzone odrębną analizą, aby wskazać połączenia na których funkcjonowanie tramwaju będzie zasadne. Jeśli, zgodnie z wynikami analizy, lokalizacja przystanku tramwaju wodnego w Pucku będzie zasadna, to powinien on również zostać zlokalizowany w tej miejscowości. W SUMPie nie wskazano zamkniętej liczby potencjalnych lokalizacji przystanków tramwaju wodnego.

Pakiet 4: Chciałabym dojeżdżać do pracy rowerem, a do parku chodzić pieszo.

Pakiet czwarty odpowiada na problem braku ciągłości dróg rowerowych i pieszych oraz lokalizowanie celów podróży (sklepy, miejsca pracy itp.) bez zapewnienia wystarczającego dostępu pieszo i rowerem. Proponowane działania mają na celu spójny rozwój dróg pieszych i rowerowych, m.in. poprzez realizację nowych tras, a także przeprowadzanie audytów i modernizacje istniejącej infrastruktury. Uczestnicy pytali, czy proponowane połączenia rowerowe pokrywają się z trasami Eurovelo - tak, szczególnie na odcinkach, na których trasy Eurovelo mogą funkcjonować jako połączenia transportowe (istotne w codziennych dojazdach), a nie tylko turystyczne. Dla uczestników było również istotne lokalizowanie tras rowerowych wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich. Realizacja proponowanej sieci połączeń będzie wymagała współpracy zarządców dróg na różnych szczeblach. Rekomendacją dokumentu jest tworzenie spójnej sieci rowerowej, tam, gdzie to zasadne, również wzdłuż dróg wojewódzkich. Dlatego w działaniach SUMP OMGGS wpisana zostanie również współpraca zarządców dróg i samorządów w celu realizowania ponadlokalnej sieci rowerowej. Jedna z uczestniczek wskazała, że w jej opinii większość działań SUMP OMGGS skierowane jest do osób młodych i w średnim wieku, a nie osób starszych. Prowadzący spotkanie w odpowiedzi wskazali na działania związane z budową dróg pieszych i rowerowych oraz modernizacją istniejących zgodnie z zasadami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, a więc również poprawiając dostępność dla osób starszych. Najstarsi mieszkańcy metropolii, to również jedna z grup najliczniej korzystająca z transportu zbiorowego. Proponowane działania będą więc zwiększały mobilność tych osób i poprawiały wygodę podróży. Dodatkowo w wyniku konsultacji do działań SUMP OMGGS dodano również opracowanie i wdrożenie transportu na żądanie, a więc transportu zbiorowego, który może być organizowany w formule „od drzwi do drzwi” i stanowić alternatywę dla mieszkańców, dla których dotarcie na przystanek może nie być możliwe. 

Pakiet 5: Chcę przemieszczać się wygodnie i bezpiecznie ulicami metropolii.

Pakiet piąty odpowiada na problem dużego natężenia ruchu drogowego, zatorów drogowych, nielegalnego parkowania oraz niewystarczającego poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Proponowane działania mają zapewnić hierarchizację układu drogowego, tak aby drogi i ulice były zagospodarowane adekwatnie do ich funkcji i dopuszczalnej prędkości przemieszczania się – inaczej powinna wyglądać ulica osiedlowa, inaczej ulica łącząca dzielnice lub droga poza miastem. Kluczowe działanie tego pakietu, to metropolitalna polityka parkingowa, która ma być opracowana wspólnie przez samorządy OMGGS oraz wskazać rekomendacje w zakresie tworzenia stref płatnego parkowania oraz lokalizacji parkingów strategicznych.

Pakiet 6: Chcę, żeby moje podróże były przyjazne dla środowiska.

Pakiet szósty zawiera działania związane z rozwojem zrównoważonych środków transportu w transporcie indywidualnym oraz z kampaniami edukacyjnymi i promocyjnymi. Zaproponowane w nim działania mają łącznie przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a także zwiększyć świadomość ludności, w tym urzędników i polityków odpowiedzialnych za transport i rozwój przestrzenny, w zakresie zrównoważonej mobilności. Jednym z działań jest utworzenie Metropolitalnego Centrum Kompetencji, a w jego ramach Metropolitalnego Obserwatorium Transportu, które będzie odpowiedzialne za zbieranie i przetwarzanie danych związanych z transportem dla obszaru metropolitalnego. Spójna i ujednolicona baza danych dla metropolii będzie podstawą do wykonywania rzetelnych analiz i proponowania rozwiązań np. nowych linii transportu zbiorowego. Jeden z uczestników wyraził swoje obawy związane z zakupem pojazdów elektrycznych, które w jego ocenie są nieefektywne. Inny z uczestników wskazał również na wysokie ceny gazu CNG oraz ograniczony zasięg elektrobusów, co w jego opinii przemawia za inwestowaniem w technologie wykorzystujące wodór.

Prace nad dokumentem potrwają do sierpnia 2023 roku, a efektem wdrażania założeń dokumentu SUMP ma być usystematyzowanie działań transportowych w OMGGS i realizowanie ich w oparciu o długofalową wizję rozwoju, co w rezultacie pozwoli na komfortowe, szybkie i przyjazne dla środowiska podróże.

Projekt finansowany jest z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

  • GIWK