Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz 11 organizacji pozarządowych podpisali Porozumienie dotyczące budowy gdańskiego modułu „Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej”. Dokument jest efektem metropolitalnego przedsięwzięcia planowanego do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2015-2023. Szacowana pula środków, która zostanie skierowana na wsparcie mieszkańców to ok. 15 mln zł . Z metropolitalnego programu skorzysta łącznie ok. 1000 osób – min. 250 uzyska zatrudnienie.


- Widzę ogromną potrzebę takiej działalności. Osoby, którym dedykowany jest ten projekt wymagają prowadzenia za rękę, bo są niesamodzielne w różnych obszarach życia. Zarówno w wymiarze osobistym, jak i zawodowym –podkreśla Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. który w imieniu Gminy Miasta Gdańsk podpisał dokument. - Często jednak nie mieszczą się w ramy pomocy oferowanej przez MOPR, więc taka formuła wydaje się być właściwa i słuszna.

Intencją Partnerów podpisanego porozumienia będzie wspólne działanie na rzecz rozwoju aktywności obywatelskiej, budowania tożsamości lokalnej oraz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej mieszkańców Gdańska. Współpraca zaowocować ma w przyszłości powstaniem na terenie Gdańska tzw. Lokalnych Centrów Aktywności Zawodowej i Społecznej, które będą działać w obszarze aktywnej integracji (oferując straże, praktyki, działania zwiększające zatrudnienie) oraz w obszarze usług społecznych.

- Centra te będą działać w oparciu o trzy hasła: informacja, wsparcie, usługa, ale będzie to usługa nie tylko dedykowana do klienta, ale także jego rodziny – wyjaśnia Paweł Buczyński, szef Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

- Udzielanie pomocy klientom działać będzie w oparciu o sieć powiązań lokalnych – dodaje Marianna Sitek-Wróblewska, prezes Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej.

W ramach programu realizowane będzie wsparcie pomagające osobom nieaktywnym zawodowo. Ma ono uwzględniać realne potrzeby osób, do których jest kierowane, a prowadzone będzie w formule indywidualnej, a nie schematycznej. Pomocą zostaną objęte również rodziny osób nieaktywnych zawodowo poprzez zapewnienie dziennej opieki nad osobami zależnymi. Taka konfiguracja pozwala globalnie spojrzeć na problem i trudną sytuacje środowiska osób wspieranych, a nie tylko jednorazowo interweniować w kryzysie. Kolejnym istotnym działaniem będzie utworzenie na dzielnicach punktów opieki dla dzieci oraz seniorów.

Wsparcie ze środków europejskich ma uzupełniać i wpisać się w koncepcję polityki realizowanej przez miasto z różnych dziedzin, edukacji, zdrowia, profilaktyki czy sportu i rekreacji. Do realizacji działań będą wykorzystywane przestrzenie publiczne takie jak szkoły, domy kultury – jest to kolejny etap otwierania przestrzeni publicznych dla mieszkańców.

Proces precyzowania działań będzie prowadzony poprzez konsultację z radami dzielnic, lokalnymi organizacjami i przedsiębiorcami. Realizacja dzielnicowych usług dla mieszkańców będzie zlecana w formie konkursu na lokalnych partnerów. Pierwsze efekty widoczne będą pod koniec 2015 roku.

Planowany projekt będzie uzupełniał w wybranych dzielnicach rewitalizację infrastrukturalną. W pierwszej fazie interwencją objętych zostanie 10 dzielnic. Prace nad przedsięwzięciem trwają od listopada 2013 planowany koniec tworzenia szczegółowego zakresu projektu przewidywany jest na styczeń 2015.

Sygnatariuszami porozumienia są:
• Gmina Miasta Gdańsk
• Regionalne Centrum Wolontariatu
• Stowarzyszenie Morena
• Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności
• Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej  „Mrowisko”
• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
• Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
• Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
• Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych
• Caritas Archidiecezji Gdańskiej
• Centrum Partycypacji Społeczno-Ekonomicznej
• Fundacja Sprawni Inaczej

Magdalena Kuczyńska, Urząd Miejski w Gdańsku