Metropolitalne wiadomości

aktualności

Mobilna Metropolia. Spotkanie dla mieszkańców powiatu gdańskiego oraz gmin Skarszewy i Liniewo

Za nami pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności (SUMP). 6 marca o propozycjach zmian w organizacji transportu rozmawiali mieszkańcy powiatu gdańskiego oraz gmin Skarszewy i Liniewo.
 


To pierwsze z 9 zaplanowanych spotkań II etapu konsultacji społecznych planu transportowego dla metropolii, organizowanych w formule online.  Podczas spotkania zaprezentowano działania mające na celu poprawę dostępności transportu, zwiększenie wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprawę jakości powietrza oraz wzrostu udziału zrównoważonych środków transportu.  W dyskusji uczestniczyli mieszkańcy, urzędnicy i eksperci.

Głównym założeniem spotkania była weryfikacja celów i działań jakie proponowane są w ramach SUMP OMGGS i które zostały wypracowane na bazie wcześniejszych etapów konsultacji oraz rozmów z ekspertami. W trakcie spotkania przedstawiono również podstawowe informacje o dokumencie, jakim jest SUMP, procesie jego opracowywania oraz prowadzonych w ramach niego konsultacjach. Z pełnym nagraniem ze spotkania można zapoznać się poniżej.
 

 

Uwagi i komentarze do opracowywanego dokumentu można składać do 26 marca 2023 r. mailem lub pocztą tradycyjną. Szczegółowe informacje >>>TUTAJ

Dyskusja nad celami i działaniami została podzielona na 6 części, które odpowiadają kolejno 6 pakietom działań proponowanych w SUMP OMGGS. Założenia poszczególnych pakietów oraz komentarze i uwagi, jakie były do nich zgłaszane przedstawiamy poniżej.


Pakiet 1: Chcę podróżować na jednym bilecie z łatwymi przesiadkami.

Pakiet ten dotyka problematyki związanej z brakiem wygodnych przesiadek i honorowania biletów przez różnych przewoźników oraz słabym skomunikowaniem różnych środków transportu. Efektami wdrożenia działań z tego pakietu mają być m.in. obniżenie kosztów i uproszczenie funkcjonowania transportu zbiorowego czy łatwiejsze i bardziej komfortowe podróże. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę m.in. na pilną potrzebę wypracowania narzędzi, które wspomogą integrację transportu międzygminnego. Jak podkreślił jeden z przedstawicieli samorządu, obecnie w powiecie gdańskim niektóre gminy nie są aktywne ani zainteresowane współpracą w tym zakresie. Wskazali również na ryzyka związane z realizacją działań, m.in. brak integracji i dostosowania lokalnego transportu gminnego do proponowanych autobusowych linii metropolitalnych. Ponadto jeden z uczestników spotkania wyraził niepewność związaną z tzw. Ustawą Metropolitalną dla Pomorza, której brak będzie znaczną przeszkodą w integracji systemów transportowych w metropolii. Pojawiła się również obawa, iż zaproponowane cykliczne spotkania członków OMGGS i Urzędu Marszałkowskiego w celu wymiany informacji o organizacji transportu zbiorowego, mogą okazać się niewystarczające i potrzebna będzie jeszcze szersza współpraca w tym zakresie.


Pakiet 2: Do pracy, szkoły i kina dotrę transportem zbiorowym.

Słaba jakość oferty transportu publicznego była tematem rozmów w ramach Pakietu 2. Jakość ta mierzona może być np. poprzez liczbę i częstotliwość kursów, godziny odjazdów czy siatkę połączeń. Efektami wdrożenia działań w ramach tego pakietu mają być m.in. łączny krótszy czas podróży, bardziej komfortowe podróże oraz bardziej dostępny transport zbiorowy. Podczas dyskusji jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na fakt, iż podróżowanie transportem publicznym wiąże się z wieloma niedogodnościami, np. w wielu przypadkach wiaty przystankowe w niewystarczającym stopniu chronią przed wiatrem i deszczem. Ponadto przedstawicielka jednego z samorządów zgłosiła obawę, że zaprezentowane działania nie będą obejmowały gminy Skarszewy z uwagi na odległe położenie gminy względem rdzenia metropolii. Zwrócono uwagę na fakt, iż mieszkańcy Skarszew mają bardzo ograniczony dostęp do transportu zbiorowego, który byłby konkurencyjny względem samochodu. Dodatkowo, o ile dojazd w ciągu dnia ze Skarszew do kina czy teatru w Trójmieście jest zadowalający, o tyle powrót do domu w godzinach wieczornych transportem zbiorowym jest wręcz niemożliwy. Poproszono o ponowne przyjrzenie się sytuacji gminy Skarszewy, aby zaproponować konkretne działania polepszające stan obecny.


Pakiet 3: Na węzeł integracyjny dotrę pieszo, rowerem, autobusem lub samochodem.

Pakiet 3 obejmuje problem niewystarczającej dostępności do węzłów integracyjnych, zapewniających wygodne przesiadki. Dostępność węzłów jest mierzona liczbą i jakością dróg pieszych oraz liniami autobusowymi obsługującymi węzeł, a także zagospodarowaniem przestrzeni wokół (budynki mieszkaniowe, usługi) oraz lokalizacją parkingów przy węzłach. Efektami wdrożenia działań z Pakietu 3. mają być m.in. poprawa dostępności transportu zbiorowego dzięki budowie nowych węzłów oraz rozwój systemów transportowych obsługujących nowe i istniejące węzły. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę urozmaicenia usług wokół przystanków i węzłów integracyjnych, np. o nowe punkty gastronomiczne. Jeden z uczestników spotkania zwrócił uwagę, że węzły powinny funkcjonować jako lokalne centra, co zostało potwierdzone również przez moderatorów spotkania. Ponadto zgłoszono problem związany ze zbyt słabą dostępnością do parkingów przy węzłach komunikacyjnych, gdzie można by było bezpiecznie pozostawić auto przed podróżą autobusem czy pociągiem. Dodatkowo przedstawicielka jednego z samorządów zgłosiła obawę, iż zaprezentowane działania związane z budową węzłów integracyjnych nie obejmą gminy Skarszewy z uwagi na brak dostępu do kolei na terenie gminy.


Pakiet 4: Chciałabym dojeżdżać do pracy rowerem, a do parku chodzić pieszo.

Pakiet ten związany jest z brakiem ciągłości dróg rowerowych i pieszych oraz zlokalizowaniem celów podróży bez możliwości dostania się do nich pieszo lub rowerem. Efektami wdrożenia działań z tego pakietu mają być m.in. większy udział podróży rowerowych i pieszych na obszarze metropolii, poprzez wzrost dostępności tras pieszych i rowerowych, tworzenie spójnej infrastruktury oraz postawienia na uporządkowany rozwój przestrzenny. Uczestnicy dyskusji stwierdzili, że przy drogach wyraźnie brakuje elementów zielonych, takich jak drzew czy krzewy, które odgradzałyby ciągi piesze i rowerowe od jezdni. Przywołano przy tym przykład holenderskich miast, które znane są z kształtowania ciągów przyjaznych dla pieszych i rowerzystów. Ponadto jeden z uczestników spotkania zwrócił uwagę na zaproponowane działania dotyczące opracowania Bilansu Metropolitalnego, który miałby być narzędziem wspomagającym kształtowanie rozwoju przestrzennego w sposób sprzyjający zrównoważonej mobilności. Pojawił się głos z prośbą o doprecyzowanie czy bilans ten ma być narzędziem, na którym skorzystają bardziej samorządy czy inwestorzy. Wyjaśniono, że Bilans ma działać jako narzędzie wspierające służby planistyczne samorządów OMGGS, ale może być również przydatny w rozmowach z inwestorami.


Pakiet 5: Chcę przemieszczać się wygodnie i bezpiecznie ulicami metropolii.

Kwestie związane z dużym natężeniem ruchu drogowego, zatorami drogowymi, nielegalnym parkowaniem oraz niewystarczającym poziomem bezpieczeństwa uczestników ruchu, stanowią obszar działań Pakietu 5. Efektami wdrożenia działań z tego pakietu mają być m.in. odciążenie dróg w centrach miast, poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, w tym w szczególności pieszych i rowerzystów. Uczestnicy spotkania przedstawili swoje uwagi i pomysły na to, w jaki sposób powinno kształtować się przestrzenie przyjazne dla pieszych i rowerzystów. Przede wszystkim zgodzili się ze stwierdzeniem, że ruch pieszy i rowerowy są bardzo mocno poprzecinane przez ruch kołowy. Zaproponowano m.in.  wykorzystanie naturalnego i pofałdowanego terenu Kaszub, aby budować kładki dla pieszych i rowerzystów nad ruchliwymi drogami (tam, gdzie jest to zasadne finansowo i funkcjonalnie). Ponadto pojawił pomysł, aby oddzielać strefę ruchu kołowego od chodników za pomocą urozmaiconej zieleni lub donic z zielenią, a nie zwykłych słupków lub barierek, jak do tej pory. Zaproponowano również poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez zapewnienie dodatkowego i skutecznego oznakowania przejść dla pieszych (jednolite oznaczenia poziome). Na spotkaniu pojawił się również głos z prośbą o doprecyzowanie sposobu różnicowania kwestii kształtowania polityki parkingowej w zależności od części metropolii. Wyjaśniono, że taka polityka powinna być przygotowana wspólnie przez samorządy OMGGS i zawierać rekomendacje dotyczące lokalizacji stref płatnego parkowania, sugerowanych stawek opłat, a także lokalizację parkingów strategicznych z uwzględnieniem uporządkowania nielegalnych miejsc postojowych w miastach.


Pakiet 6: Chcę, żeby moje podróże były przyjazne dla środowiska.

Pakiet ten dotyczy kwestii zanieczyszczenia powietrza jakie generuje transport oraz nadmiernego hałasu, które przyczyniają się do zmian klimatu oraz pogorszenia jakości życia mieszkańców. Efektami wdrożenia działań z tego pakietu mają być m.in. ograniczenie szkodliwych emisji, rozwój infrastruktury dla elektromobilności oraz wzrost świadomości w zakresie zrównoważonej mobilności. Omówiono działanie związane z dalszym funkcjonowaniem Metropolitalnego Centrum Kompetencji, które mogłoby zbierać dane dotyczące transportu w Metropolii, a także prowadzić kampanie edukacyjne i organizować wsparcie dla samorządów w realizowaniu założeń zrównoważonej mobilności. Uczestnicy spotkania wyrazili swoją obawę przed sytuacją, w której opracowywany SUMP zostanie „odstawiony na półkę” i nie doczeka się realizacji. Zwrócono uwagę na potrzebę powołania specjalnego zespołu, który będzie odpowiedzialny za pilnowanie czy ustalenia zawarte w tym dokumencie są poprawnie wdrażane w życie.

 

Projekt finansowany jest z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

  • GIWK