Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Monitoring Programu Ochrony Powietrza dla Pomorza

W dniu 15 listopada br. została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku umowa dofinansowania projektu mającego na celu rozbudowę obecnie istniejących systemu monitoringu realizacji zadań w ramach Planów Gospodarki Niskoemisyjnej o Program Ochrony Powietrza. W ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (UMWP) system obejmie swoim działaniem całe Województwo Pomorskie.

System monitoringu pozwoli na zebranie wszystkich przedsięwzięć realizowanych przez Samorządy w jednym miejscu. Umożliwi bieżące aktualizowanie stanu realizacji przedsięwzięć oraz raportowanie efektów na potrzeby JST, UMWP, oraz WFOŚiGW.

Do monitorowanych działań, przy użyciu wskaźników, należeć będą:

  • ograniczenie emisji powierzchniowej,
  • ograniczenie emisji liniowej,
  • ograniczenie emisji punktowej,
  • działania systemowe,

System musi umożliwiać prezentację

  • wskaźników produktu wdrażanych przedsięwzięć: ilość m2 budynków, w których wymieniono źródła ciepła, km dróg etc. z rozdziałem na lata,
  • wskaźników rezultatu wdrażanych przedsięwzięć: redukcja emisji PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu

Projekt „Rozbudowa jednolitego systemu eksportu danych sprawozdawczości z wykonania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej OMGGS o Program Ochrony Powietrza dla Województwa Pomorskiego” jest dofinansowany w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wartość projektu wynosi 59.655,00 zł, w ze środków WFOŚiGW w Gdańsk - 25.000,00 zł.

  • GIWK