Metropolitalne wiadomości

aktualności

O elektromobilności w starostwie w Lęborku

W starostwie w Lęborku odbyła się debata nt. „Strategii Elektromobilności dla Powiatu Lęborskiego”. W dyskusji udział wzięli specjaliści zajmujący się tematem elektromobilności oraz samorządowcy z miast i gmin powiatu.

 

Efektem Programu Rozwoju Elektromobilności w Polsce ma być stworzenie warunków do rozwoju produkcji i upowszechniania pojazdów o napędzie elektrycznym. Ministerstwo Energii zakłada, że do 2025 roku po polskich drogach jeździć będzie milion elektrycznych pojazdów. Działania na rzecz rozwoju elektromobilności zgodne są z polityką klimatyczno-transportową prowadzoną przez Polskę i Unię Europejską. Opracowywany dokument ma umożliwić zdefiniowanie zadań do wykonania oraz określić źródła finansowania. Chodzi również o określenie możliwości zakupu i eksploatacji pojazdów elektrycznych tak w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej. To jednak także szereg zagadnień związanych z zapewnieniem odpowiednich mocy energetycznych i infrastruktury umożliwiającej zaopatrzenie pojazdów w energię. Zorganizowany panel dyskusyjny miał dać odpowiedzi m.in. w zakresie kierunków i kolejności podejmowanych działań. Sesję poprowadził Romuald Meyer, dyrektor Pomorskiej Grupy Konsultingowej S.A. w Bydgoszczy. Wśród panelistów znaleźli się: Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski, Mariusz Sadłowski – reprezentujący Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Andrzej Strzechmiński – Burmistrz Łeby, Tomasz Bońdos – kierownik Zespołu Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta w Bydgoszczy, Jerzy Pietrzak z Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy i Adam Mroziński – przedstawiciel Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Fot. Starostwo powiatowe w Lęborku

 

Dominującymi tematami rozmów okazały się: rozwój transportu zbiorowego, wspieranie transportu rowerowego i multimodalnego oraz stan dróg. Omawiano także cechy idealnej lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, sposób ich oznakowania i dostosowania do potrzeb klienta. Ważnym elementem były również preferencje nabywcze pojazdów elektrycznych w kontekście ich ceny w zestawieniu z dochodami społeczeństwa i przekonaniami konsumenckimi. Wicestarosta Lęborski zaproponował uwzględnienie w tworzonym opracowaniu planowanego rozmieszczenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych, co w przyszłości pozwoli ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów infrastrukturalnych w tym zakresie. W gminach obsługujących sezonowo wzmożony ruch turystyczny istotną kwestią jest, oprócz stworzenia infrastruktury dla jednośladowych pojazdów elektrycznych, wdrożenia działań zapobiegających przeciążeniom komunikacyjnym oraz – jak w przypadku Łeby – stworzenie centrum przesiadkowego w okolicach dworca PKP. Kolejne dyskutowane kwestie to koszty i rozmieszczenie punktów ładowania, dostępność miejsc parkingowych w centrach miast, a także kwestie bezpieczeństwa określające gdzie można poruszać się pojazdami elektrycznymi bez stwarzania zagrożeń dla ruchu pieszego. Każda gmina, oprócz wspólnych działań realizowanych w ramach przyszłej strategii, cechuje się również autonomiczną specyfiką, która będzie omawiana podczas spotkań na miejscu w gminach, by również lokalne uwarunkowania znalazły się w zapisach konstruowanego dokumentu.

Fot. Starostwo powiatowe w Lęborku

 

 

Zapis video z debaty:


 

Źródło: www.powiat-lebork.com

  • GIWK