Metropolitalne wiadomości

aktualności

O transporcie w powiecie tczewskim

21 marca odbyły się kolejne konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Tym razem rozmawialiśmy z mieszkańcami powiatu tczewskiego.Celem konsultacji jest zapoznanie uczestników z tematyką SUMP’a, jako dokumentu strategicznego, określającego politykę transportową do 2040 roku. Podczas spotkań prezentowane są cele i działania proponowane w ramach SUMP. Spotkanie konsultacyjne podzielone zostało na 6 części, zgodnie z zaproponowanymi w SUMP OMGGS 6 pakietami działań. Poniżej prezentujemy, uwagi i komentarze do poszczególnych pakietów działań zgłaszane przez uczestników podczas spotkania.
 

Z pełnym przebiegiem spotkania można zapoznać się poniżej.

 


Pakiet 1: Chcę podróżować na jednym bilecie z łatwymi przesiadkami.


Działania proponowane w pierwszym pakiecie są związane ze współpracą zarządców oraz organizatorów transportu zbiorowego w OMGGS. Przede wszystkim wiążą się integracją organizatorów transportu i przewoźników: utworzenie jednej jednostki, która będzie odpowiedzialna za organizację siatki połączeń w metropolii. W tym pakiecie znalazły się także działania dotyczące jednolitego standardu przystankowego, tak aby wszystkie tablice z rozkładami jazdy miały spójne oznaczenia, tworzeniu wspólnej zintegrowanej bazy danych z rozkładami jazdy i lokalizacjami przystanków autobusowych, co pomogłoby w planowaniu siatki połączeń transportu zbiorowego w skali metropolitalnej oraz w monitorowaniu zmian w dostępności do transportu zbiorowego. Istotne działania tego pakietu, to także metropolitalny lub regionalny system informacji pasażerskiej (wszystkie połączenia i możliwość zakupu biletu w jednym miejscu), a także działania związane z integracją rowerów współdzielonych i transportu zbiorowego – jednolite standardy przystankowe, taryfy oraz możliwości przewozu rowerów w różnych środkach transportu.


Pakiet 2: Do pracy, szkoły i kina dotrę transportem zbiorowym.


Pakiet nr 2 związany jest z budową połączeń transportu zbiorowego, w którym bierzemy pod uwagę częstotliwość kursów, godziny odjazdów oraz czas podróży. Odpowiada na problem niskiej jakości oferty transportowej, niedostosowanej do potrzeb użytkowników. Wdrożenie proponowanych działań ma także przeciwdziałać tzw. białym plamom, a więc obszarom, które obecnie nie są obsługiwane przez transport zbiorowy. Proponowane w nim działania to: zakup i wymiana taboru, nadawanie priorytetu transportowi zbiorowemu poprzez tworzenie buspasów oraz dalszy rozwój połączeń autobusowych (w szczególności tych łączących miasto z sąsiednimi miejscowościami i regionem). W obszarze rozwoju przestrzennego proponujemy lokalizację nowych miejsc pracy, a także mieszkań i usług w dobrym dostępie do transportu zbiorowego.


Pakiet 3: Na węzeł integracyjny dotrę pieszo, rowerem, autobusem lub samochodem.


Działania pakietu nr 3 odpowiadają na problem niewystarczającej dostępności węzłów integracyjnych, które zapewniałyby wygodne przesiadki pomiędzy różnymi formami przemieszczania się (pieszo, rowerem, autobusem, koleją). Proponowane działania to budowa i modernizacja węzłów przesiadkowych, organizacji linii autobusowych dowożących do węzłów (zharmonizowanych z koleją lub metropolitalnymi/ regionalnymi liniami autobusowymi), audyty i modernizacja sieci pieszej pod kątem jej dostępności do węzłów, w tym z uwzględnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Działania pakietu nr 3 to także przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów przy kluczowych korytarzach transportowych i węzłach przesiadkowych. Jednym z zamierzeń z terenu powiatu tczewskiego, które wpisuje się w działania tego pakietu, jest nowe zagospodarowanie terenów przy dworcu kolejowym w Pelplinie, o którym na spotkaniu poinformował burmistrz miasta.


Pakiet 4: Chciałabym dojeżdżać do pracy rowerem, a do parku chodzić pieszo.


Pakiet nr 4 odnosi się do infrastruktury sprzyjającej podróżom pieszym i rowerowym: chodniki, ścieżki, pochylnie, windy, drogi rowerowe itp. Problem, na który odpowiadają proponowane działania to brak ciągłości dróg pieszych i rowerowych, niezadowalający stan infrastruktury oraz powstawanie nowych mieszkań oraz usług z niewystarczającą infrastrukturą pieszą i rowerową np. nieintuicyjne przebiegi chodników wydłużające trasę lub brak tej infrastruktury w ogóle. Budowa nowych dróg pieszych i rowerowych oraz audyty i modernizacje istniejących mają sprzyjać wzrostowi liczby podróży wykonywanych w ten sposób. Uzupełnieniem działań ma być tworzenie wspólnej bazy danych z zakresu planowania przestrzennego oraz szkolenia i wsparcie merytoryczne dla urzędników zajmujących się planowaniem przestrzennym.


Pakiet 5: Chcę przemieszczać się wygodnie i bezpiecznie ulicami metropolii.


Problem, na który odpowiadają działania tego pakietu, to duże natężenie ruchu drogowego, zatory drogowe, nielegalne parkowanie oraz niewystarczający poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Proponowane działania mają zapewnić hierarchizację układu drogowego, tak aby drogi i ulice były zagospodarowane adekwatnie do ich funkcji i dopuszczalnej prędkości przemieszczania się – inaczej powinna wyglądać ulica osiedlowa, inaczej ulica łącząca dzielnice lub droga poza miastem. Kluczowe działanie tego pakietu, to metropolitalna polityka parkingowa, która ma być opracowana wspólnie przez samorządy OMGGS oraz wskazać rekomendacje w zakresie tworzenia stref płatnego parkowania oraz lokalizacji parkingów strategicznych.


Pakiet 6: Chcę, żeby moje podróże były przyjazne dla środowiska.


Pakiet nr 6 to działania związane z elektromobilnością oraz kampaniami edukacyjnymi, podnoszeniem kompetencji wśród samorządów OMGGS w zakresie zrównoważonej mobilności. Proponowane działania, to m.in. wspomniane już Metropolitalne Centrum Kompetencji. Kolejne, to rozwój punktów do ładowania samochodów elektrycznych oraz wprowadzanie stref czystego transportu.


Prace nad dokumentem potrwają do sierpnia 2023 roku, a efektem wdrażania założeń dokumentu SUMP ma być usystematyzowanie działań transportowych w OMGGS i realizowanie ich w oparciu o długofalową wizję rozwoju, co w rezultacie pozwoli na komfortowe, szybkie i przyjazne dla środowiska podróże.


Projekt finansowany jest z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  • GIWK