Metropolitalne wiadomości

aktualności

Odpowiadamy na zarzuty Nextbike Polska dot. postępowania na nowe Mevo

W nawiązaniu do publikacji, które pojawiły się ostatnio w mediach na temat wyboru nowego operatora Mevo, informujemy, że zamieszczane w artykułach zarzuty, podnoszone przez Nextbike Polska, były wyłącznie taktyką tej spółki w postępowaniu odwoławczym do KIO  i żaden z nich nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości.

W publikacjach opisane zostały zarzuty firmy Nextbike Polska SA, dotyczące wyboru ich konkurentów do realizacji projektu Mevo, natomiast nie został przedstawiony drugi punkt widzenia, czyli odpowiedź na te zarzuty ze strony Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz oskarżanej również przez Nextbike Polska SA spółki City Bike Global. Taki kształt artykułów pozostawia Czytelników bez pełnej wiedzy na temat wyboru nowego operatora, dlatego przesyłamy nasz komentarz do nieprawdziwych informacji przedstawionych przez Nextbike Polska SA i rozpowszechnianych w mediach.

Nextbike Polska odpowiedzialny za Mevo 1.0

Zwracamy uwagę na to, że Mevo 1.0 zakończyło się niepowodzeniem z winy Nextbike Polska. Problemów we współpracy z wykonawcą Mevo było sporo. Kolejni prezesi Nextbike’a deklarowali kolejne terminy dostaw rowerów. Nie były one jednak dotrzymywane. Kluczowy był również problem z terminowym ładowaniem i serwisowaniem rowerów. W czasie realizacji projektu pogorszyła się też sytuacja finansowa firmy. Podczas gdy w maju 2018 r., kiedy rozstrzygany był przetarg na Mevo, akcje Nextbike'a warte były 130 zł, to w październiku następnego roku jedna akcja była warta już tylko 14 zł.

Firma ta nie tylko nie wywiązała się z realizacji kontraktu na Mevo, ale również nie zwróciła części środków, które pozostały niewykorzystane na kontach użytkowników. Firma zobowiązała się  na piśmie do zwrotu pieniędzy, ale w wielu przypadkach tak się nie stało. Od wielu miesięcy w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku oraz w Sądzie Okręgowym w Gdańsku trwają postępowania, z wniosków OMGGS, dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstw przez przedstawicieli Nextbike oraz o zapłatę kar umownych, wynikających z umowy.

Obstrukcja postępowania

Nextbike Polska SA cztery razy odwoływał się do KIO, co wpłynęło na przedłużenie postępowania, które planowano rozstrzygnąć pod koniec 2020 r. Już na początku dialogu konkurencyjnego, wiosną 2020 roku, OMGGS wykluczył z postępowania Nextbike Polska - 100% udziałowca firmy NB Tricity, która nie poradziła sobie z projektem Mevo 1. 0. W polskim prawie zamówień publicznych jest jednak luka, która nie pozwala wykluczyć wykonawcy, którego spółka córka nie poradziła sobie z wcześniej realizowanym zamówieniem. KIO wydało zaskakującą dla OMGGS decyzję o przyłączeniu Nextbike Polska do postępowania. Potem firma odwoływała się jeszcze trzy razy, z czego dwukrotnie przegrywając w KIO. W jednym z odwołań spółka żądała przesunięcia terminu składania ofert o pięć miesięcy z powodu nieposiadania rowerów. Ostatnie odwołanie zaś dotyczyło unieważnienia postępowania, mimo niezłożenia oferty na operowanie systemem.

KIO odrzuca odwołanie blokujące podpisanie umowy z nowym wykonawcą

24 grudnia 2021 r. komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę na nowe Mevo, którą złożyła katalońska spółka City Bike Global. Od tej decyzji spółka Nextbike Polska znów złożyła odwołanie do KIO, które zostało rozpatrzone przez Izbę 21 stycznia 2022 r. Do postępowania odwoławczego jako Przystępujący dołączyła spółka City Bike Global.

Na posiedzeniu Krajowa Izba Odwoławcza w całości odrzuciła odwołanie Nextbike Polska SA co oznacza, że możliwe jest podpisanie umowy z nowym operatorem wybranym w postępowaniu - hiszpańską firmą City Bike Global.  KIO uznało, że spółka nie składając oferty na nowe Mevo straciła status wykonawcy i tym samym nie jest podmiotem uprawnionym do wniesienia odwołania.

W swoim odwołaniu Nextbike przedstawił szereg niezgodnych ze stanem rzeczywistym informacji o przebiegu i realizacji postępowania. Informacje te zawarte zostały również w piśmie skierowanym do samorządowców i mediów 14 stycznia, tuż przed rozprawą w KIO.

Nieprawdziwe zarzuty Nextbike Polska

Nieprawdziwe są twierdzenia, że postępowanie obarczone jest jakimikolwiek wadami. Podnoszony m.in. zarzut fałszowania referencji posiadanych przez City Bike Global jest absolutnie niezgodny z prawdą. Wszystkie zgromadzone dokumenty są autentyczne i nie budzą wątpliwości. Referencje zostały przez nas szczegółowo zbadane i potwierdziły posiadane przez wykonawcę doświadczenie. Wykonawca przekazał nam pełną treść korespondencji z urzędami i osobami odpowiedzialnymi za realizację projektów dot. rowerów publicznych w tych miejscach, które to ww. referencje wystawiły. Dokumenty przedstawione w postępowaniu to te same, niezmienione w żaden sposób dokumenty, jakie Wykonawca otrzymał od osób  je wystawiających.

Od momentu otwarcia ofert, tj. 26 lipca 2021 r. przez wiele tygodni komisja przetargowa oraz powołani eksperci badali wszystkie aspekty związane ze zmianami właścicielskimi firmy Marfina i City Bike Global. Zbadaliśmy wszystkie najdrobniejsze aspekty faktyczne i prawne, by mieć pewność że dokonane zmiany korporacyjne pomiędzy spółkami rzeczywiście doprowadziły do przeniesienia na City Bike Global potencjału wiedzy, doświadczenia, jak również zasobów technicznych i osobowych, którymi Marfina legitymowała się składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jesteśmy w posiadaniu opinii prawnych potwierdzających prawidłowe działanie ze strony OMGGS.

NB w restrukturyzacji zarzucał również, że biegły rzeczoznawca nie przetestował szeregu funkcjonalności roweru związanych z jego użytkowaniem. Pominięto fakt, że rowery były badane również przez komisję przetargową w tym zakresie, zgodnie z postanowieniami SIWZ. Każdy z przekazanych przez wykonawcę rowerów był testowany przez kilka osób pokonując dystans ponad 100 km na jednej baterii. Informacje te zawarte są w protokole postępowania o czym Nextbike już nie wspomniał.

W związku z powyższym nie ma żadnych przeciwwskazań, by podpisać umowę z nowym operatorem Mevo.

  • GIWK