Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Partnerstwo na rzecz zintegrowanej strategii wod-kan

O stworzeniu zintegrowanej strategii rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej debatowano na forum GOM od kilku miesięcy. Dzięki zawiązanemu na wczorajszym spotkaniu partnerstwu powstać ma projekt zakładający stworzenie takiego dokumentu dla obszaru funkcjonalnego powiatów nowodworskiego, gdańskiego, kartuskiego oraz Gdańska, Sopotu i Gminy Szemud.

Podczas spotkania przedstawicieli 24 gmin powołane zostało Partnerstwo Gdańskiej Aglomeracji Wodociągowej. Dodatkowo, samorządowcy zapowiedzieli zaproszenie do udziału w partnerstwie przedstawicieli biznesu, w tym przedsiębiorstwa zarządzające wodociągami i kanalizacją, oraz partnerów z trzeciego sektora. Na spotkaniu obecny był również przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Pan Tadeusz Styn, który powiedział że władze województwa pomorskiego gorąco popierają projekt partnerstwa.

Zasięg terytorialny Partnerstwa Gdańskiej Aglomeracji Wodociągowej

O potrzebie stworzenia strategicznego dokumentu dotyczącego rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej dyskutowano na forum Zespołu ds. gospodarki komunalnej GOM od wielu miesięcy. Debatę te rozpoczęła Hanna Brejwo, skarbnik GOM, Wójt Gminy Pszczółki, która jako pierwsza zdefiniowała najistotniejsze wyzwania dotyczące tematyki wod-kan w swojej gminie. Bardzo szybko okazało się, że potrzebę zarówno analizy obecnego stanu jak i perspektyw rozwoju sieci wod-kan deklarują ze swojej strony również pozostali wójtowie z Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.

W listopadzie ubiegłego roku, Komisja ds. urbanistyki, transportu i infrastruktury przedłożyła Walnemu Zebraniu GOM rekomendację dla projektu stworzenia zintegrowanej strategii rozwoju sieci wod-kan w ramach konkursu „Rozwój Miast...” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie był to jednak jedyny projekt, którego realizację w ramach tego konkursu zaproponowali  wówczas członkowie GOM i nie uzyskał on największej ilości głosów.

Prace nad stworzeniem tzw. Strategii wod-kan, nie zostały wtedy  jednak zupełnie odłożone. Z inicjatywy kilku wójtów zaproponowano stworzenie wielosektorowego partnerstwa, które mogłoby wspólnie złożyć wniosek o dofinansowanie projektu. W prace nad projektem czynnie zaangażował się Związek Gmin Pomorskich, który zaprosił do uczestnictwa w projekcie swoich członków.

Spośród nadesłanych zgłoszeń od gmin, które zainteresowały się projektem wyłoniono obszar, na którym sieci wodociągowo-kanalizacyjne są ze sobą funkcjonalnie powiązane. Wyłoniono również lidera projektu – Miasto Pruszcz Gdański.

Choć prace nad koncepcją projektu i wyznaczeniem obszaru funkcjonalnego ze wspólnymi problemami z zakresu wod-kan trwała już od wielu miesiącu, to wczorajsze spotkanie było tak naprawdę pierwszym na którym pojawili się przedstawiciele wszystkich partnerów.

Zakres projektu przewiduje m.in. przeprowadzenie audytu stopnia zaspokojenia potrzeb z zakresie dostępu do infrastruktury wod-kan, analizę stanu istniejącego infrastruktury wod-kan oraz stanu zasobów wody pitnej, identyfikację powiązań funkcjonalnych w zakresie technicznej infrastruktury wod-kan oraz możliwości współpracy w zakresie zaspokojenia potrzeb oraz udostępnienia posiadanych zasobów. Zakres projektu przewiduje również określenie strategicznych kierunków rozwoju infrastruktury wod-kan oraz wykorzystania zasobów wody pitnej. Ponadto planowane są szerokie konsultacje społeczne powyższym zakresie.

W najbliższych tygodniach Partnerstwo uroczyście podpisze wspólny list intencyjny. Planowany termin złożenia wspólnego wniosku to 19 kwietnia.

  • GIWK