Metropolitalne wiadomości

wiadomości

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Obszaru Metropolitlanego

27 maja odbyło się posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska, którego przedmiotem było omówienie etapów realizacji i najważniejszych założeń do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla OM, a także zaprezentowanie stanu prac nad Planem gospodarki niskoemisyjnej dla ZIT.

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma przyczynić się m.in. do:
• osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z OZE, redukcji zużycia energii finalnej,
• poprawy jakości powietrza, tj. redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza.

Omówiono osie priorytetowe (w szczególności te do których odniesienie znajdzie się w PGN) programu POIŚ na lata 2014 - 2020, którego głównym założeniem jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.
Posiedzenie Komisji było wyjątkowe w swojej formule, gdyż miało na celu stworzenie możliwości dyskusji pomiędzy samorządami, przedstawicielami spółek działających w Obszarze Metropolitalnym (takich jak: Polska Spółka Gazownictwa , Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Zakład Utylizacji) oraz specjalistami z zakresu omawianej tematyki.

Obecnie trwają prace nad Planami gospodarki niskoemisyjnej dla poszczególnych Gmin, na koniec lipca planowany jest odbiór „PGN dla GOM”, natomiast z końcem września ma powstać „PGN dla ZIT”.
Prezentacje wyświetlone podczas posiedzenia Komisji zamieszczamy poniżej
1. PGN dla GOM (do pobrania)
2. Pgn dla ZIT (do pobrania)

Już w krótce konferencja "Gospodarka niskoemisyjna w strategii zrównoważonego rozwoju Obszaru Metropolitalnego" (3.06.2015 r. Gdańsk)  ZAPRASZAMY!