Metropolitalne wiadomości

aktualności

Podsumowanie inwestycji w zakresie termomodernizacji

Zarząd Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot dokonał dziś przeglądu realizacji pakietu inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji. Okazją do podsumowania dotychczasowych działań jest zakończenie inwestycji modernizacji OSP w Redzie.

Budynek remizy w Redzie jest jednym z 263 budynków realizowanych w ramach 40 projektów kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. 

Pakiet projektów termomodernizacyjnych na terenie naszej Metropolii realizowany jest przez 32 jednostki samorządu terytorialnego. W ramach przedsięwzięcia planowana jest termomodernizacja 263 budynków należących do samorządów oraz poprawa klasy energetycznej w 848 gospodarstwach domowych. Podejmowane działania skupiają się na: dociepleniu ścian, stropodachów, wymianie stolarki okiennej, wymianie źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, modernizacji instalacji c.o. oraz c.w.u., montażu odnawialnych źródeł energii na potrzeby danego budynku, systemu monitoringu zużycia mediów. Średni poziom poprawy efektywności energetycznej będzie wynosił 45%. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wszystkich projektów wynosi blisko 202 mln zł.

Termomodernizacja budynku OSP w Redzie została w 85 % sfinansowana z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych na realizacje inwestycji metropolitalnych w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wartość dofinansowania wyniosła ponad 600.000 zł.

Celem przedsięwzięcia jest efektywniejsze gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska naturalnego w województwie pomorskim.

W wyniku inwestycji poprawie uległ stan techniczny budynku, a w szczególności parametry przepuszczalności ścian zewnętrznych oraz stolarki okiennej, co pozwoli na uzyskanie optymalnej temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Istotnym czynnikiem inwestycji jest poprawa walorów estetycznych przestrzeni publicznej w Redzie.  Inwestycja realizuje postanowienia zawarte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej OMG-G-S.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie przy ul. Puckiej 1 wybudowany został w latach 1930-1932. Położony jest w starej części Redy w otoczeniu budynków pochodzących z okresu przedwojennego oraz z XIX wieku. Jednostka, która ze względu na swoje położenie (główny ciąg komunikacyjny z Trójmiasta na Hel i w kierunku Wejherowa) powinna być wizytówką miasta. Była w okresie powojennym kilkakrotnie przebudowywana, co wpłynęło niekorzystnie na wygląd jej elewacji. Rozbudowa budynku OSP nawiązuje do historycznego wyglądu budynków sąsiadujących.

Na potrzeby termomodernizacji przeprowadzono audyt energetyczny obejmujący część istniejącą budynku OSP. Wskazano w nim konieczność przeprowadzenia termomodernizacji dachów budynku głównego, wieży i istniejącej obecnie przybudówki z uwzględnieniem ich stanu technicznego oraz możliwości częściowego przywrócenia pierwotnego charakteru dachów.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot widzi strategiczną rolę energetyki oraz ochrony środowiska, które są ze sobą silnie powiązane dlatego też działania w tym sektorze są jednym
z priorytetów Stowarzyszenia. Dzięki takiemu podejściu udało się wspólnie opracować dokumenty strategiczne w postaci Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, które pozwalają ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne dla poszczególnych projektów.

W wyniku realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  na terenie OMG-G-S zostanie obniżone zużycie energii finalnej na poziomie 598 212,9 MWh rocznie oraz emisji dwutlenku węgla
w wysokości 217 595,1 Mg CO2eq./rok.  Szacunkowe całkowite koszty realizacji działań wyniosą 7 128 185,3 tys. zł. Dodatkowo przewiduje się redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza, która wyniesie odpowiednio dla pyłu PM10: 273 Mg/rok oraz benzo(a)pirenu: 0,1597 Mg/rok.

W ramach PGN są realizowane następujące przedsięwzięcia:

a) kompleksowa rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, wspierająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej, efektywnej kogeneracji oraz energii odpadowej dla Obszaru Metropolitalnego (PI 4.VI);

b) kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitalnego;

c) wdrożenie systemu biletu elektronicznego, jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszaru Metropolitalnego, umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu;

d) rozwój komunikacji publicznej i intermodalnej Obszaru Metropolitalnego, poprzez budowę węzłów integracyjnych wraz z trasami dojazdowymi oraz zakup pojazdów niskoemisyjnych;

e) zakup 10 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych oraz przebudowa Stacji Gdynia Cisowa Postojowa w kierunku modernizacji i rozbudowy układu torowego, sieci trakcyjnej, zasilania i sterowania ruchem kolejowym oraz unowocześnienia zaplecza utrzymania taboru i budowy wyjazdu w kierunku północnym (Rumi)

f) budowa ciągów pieszych i rowerowych, a także kontynuacja rozpoczętych
już zadań, realizowana w celu polepszenia funkcjonalności, usprawnienia i uzupełnienie istniejącej sieci dróg pieszych i rowerowych na Obszarze Metropolitalnym;

g) promocja działań w zakresie ekologiczno-zdrowotnym oraz zwiększanie potencjału świadomości ekologiczno-zdrowotnej mieszkańców obszaru Związku ZIT;

Efektem wspólnych działań jest troska o czyste powietrze i polityka antysmogowa. Według Strategii UE Europa 2020 ograniczona o 20% zostanie ilości dwutlenku węgla. W Polsce ten cel realizują przede wszystkim metropolie.