Metropolitalne wiadomości

aktualności

Porozumienie z UNICEF ws. opieki nad dziećmi dotkniętymi kryzysem humanitarnym

Opieka nad dziećmi dotkniętymi kryzysem humanitarnym to główny cel porozumienia, zawartego między władzami Gdańska, Sopotu i Gdyni oraz przedstawicielem Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci. Podpis pod memorandum we wtorek, 12 lipca złożyli Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu oraz Rashed Mustafa Sarwar, przedstawiciel UNICEF na Polskę.
 


Pakiet partnerski dotyczy możliwości współpracy z UNICEF w zakresie zapewnienia dzieciom uchodźców i ich rodzinom dostępu do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, dostępu do edukacji, organizowania pieczy zastępczej, a także szeroko pojętej integracji ze wskazaniem również na dzieci ze społeczności przyjmującej. Finansowanie działań polegać będzie na transferze środków na konto gmin, wskazanego partnera, którym może być Organizacja Pozarządowa lub bezpośrednim zaopatrzeniu miasta w niezbędne produkty.


To dzisiejsze memorandum pokazuje, że nie jesteśmy sami w kryzysie związanym z opieką i wychowaniem dzieci, które do nas trafiły w wyniku agresji rosyjskiej w Ukrainie. Dlatego bardzo dziękuję, że tak duże i silne organizacje międzynarodowe jak UNICEF ufają sprawdzonym partnerom, jakim są samorządy. Dzięki tej współpracy chcemy pomóc tym dzieciom zaadoptować się do życia w naszych lokalnych wspólnotach - mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.


Pierwszym krokiem, niezbędnym do nawiązania współpracy, było podpisanienstosownego Memorandum o Porozumieniu, które jest zbiorem ogólnych zasad współpracy pomiędzy gminą a UNICEF-em, określającym ogólne kierunki działań, partnerstwa, koordynacji i monitorowania.  


Cieszę się, że będziemy mogli korzystać z doświadczenia UNICEFu w zarządzaniu kryzysem humanitarnym, dotykającym przede wszystkim dzieci. Będziemy korzystać także ze środków, które trafią bezpośrednio do samorządu. To daje gwarancję skuteczności działania, ale także takiego wykorzystania tych funduszy, które najlepiej będą odpowiadały celom, które stawia UNICEF. Mamy całą listę konkretnych spraw, które chcemy w ramach tych środków zrealizować i jestem wdzięczny za to partnerstwo i otwarcie się na współpracę z polskimi miastami - mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.


Szczegóły współpracy, czyli wskazanie konkretnych działań, zostaną określone w Planie Roboczym, który będzie załącznikiem do - przygotowanych do podpisu dla obu stron w drugim etapie - listów dotyczących zapewnienia wsparcia w zakresie reagowania na sytuacje nadzwyczajne związane z uchodźcami.


Chcemy podejmować takie działania, które w tych młodych ludziach, którzy są u nas czasowo albo na stałe, pozostawią jak najlepsze wspomnienia o Polsce i żeby w tych trudnych czasach jak najwięcej z tego pobytu wyniosły - mówił Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.


UNICEF to Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - międzynarodowa i międzyrządowa organizacją powołaną przez ONZ. Wśród jej podstawowych zobowiązań jest ochrona praw dzieci dotkniętych kryzysami humanitarnymi.
 


Współpracujemy ze 190 krajami na całym świecie, a pomaganie poszkodowanym dzieciom jest dla nas naturalnym środowiskiem. Jestem przekonany, że rozpoczęta dziś współpraca zaowocuje wkrótce wspaniałymi działaniami. Będziemy pracować nad różnymi sferami i obszarami społecznymi, także nad edukację tych dzieci, pomocą społeczną, wsparciem osób z niepełnosprawnościami i innymi ważnymi społecznie zagadnieniami. Jest to o tyle ważne, że 94 procent wszystkich przyjezdnych migrantów w Polsce to matki z dziećmi - mówił Rashed Mustafa Sarwar, starszy koordynator ds. reagowania kryzysowego, przedstawiciel UNICEF na Polskę.


Współpraca miast z UNICEF rozpoczęła się wraz z podpisaniem porozumienia i zakończy się w momencie zamknięcia wszystkich działań związanych z Programem.

 

Źródło: gdansk.pl

  • GIWK