Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Administracji i Finansów

Prawo autorskie tematem spotkania Komisji ds. Administracji i Finansów OMG-G-S

24 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie Komisji ds. Administracji i Finansów Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Tym razem spotkanie miało formę szkolenia, podczas którego mecenas Agnieszka Przyborska-Bojanowska wprowadziła uczestników w temat prawa autorskiego, ze szczególnym odniesieniem do administracji publicznej.

Pierwsza część szkolenia koncentrowała się głównie na podstawach prawnych, podstawowych pojęciach w tym zakresie i definicjach. Wyjaśnione zostały takie pojęcia jak:

 własność intelektualna,
 dobra niematerialne i ich postaci: utwory, oznaczenia, rozwiązania,
 prawo autorskie,
 utwór i jego przesłanki,
 dzieła zależne,
 podmiot praw autorskich,
 osobiste i majątkowe prawa autorskie,
 współtwórczość,
 pola eksploatacji,
 dozwolony użytek: osobisty i publiczny,
 domena publiczna,
 ochrona wizerunku,
 znak towarowy i jego kategorie

W dalszej części, pani mecenas przedstawiła przykłady utworów wraz z orzecznictwem w tym zakresie, a także praktykę sądową i wyjaśnienia Ministerstwa Kultury. Następnie omówione zostały kwestie twórczości pracowniczej oraz wyłączeń spod ochrony autorskoprawnej. Przedstawiono również liczne przykłady oznaczeń geograficznych.

Po omówieniu podstawy prawnej do przedruku i cytatu, pani mecenas zaprezentowała rodzaje umów z zakresu prawa autorskiego: umowy o przeniesienie praw autorskich oraz umowy o korzystanie z utworu tzw. umowy licencyjne wraz z rodzajami licencji i przykładami. Zaakcentowane przy tym zostały zasady redakcji umów z prawami autorskimi.

W ostatniej części zaprezentowane zostały przykłady i definicje najczęstszych naruszeń prawa autorskiego: plagiat, piractwo, paserstwo, a także odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów prawa autorskiego. Pani mecenas wymieniła również instytucje zajmujące się ściganiem naruszeń w zakresie prawa autorskiego.

Na zakończenie szkolenia nawiązała się dyskusja o praktycznych aspektach prawa autorskiego w codziennej pracy urzędnika samorządowego, pojawiły się również liczne pytania. Temat ten będzie zapewne kontynuowany podczas kolejnych spotkań Komisji, w bardziej szczegółowym zakresie i w wybranych obszarach.

  • GIWK