Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Projekty o łącznej wartości ponad 10 mln zł zostaną zrealizowane w gminach Stegna i Sierakowice

Fot. Aleksander Olszak
Fot. Aleksander Olszak

20 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisano dwie ważne umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ten sposób wcielamy w życie strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

 

Po pierwsze zyskają mieszkańcy Gminy Stegna, dzięki realizacji projektu pt. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej".

Prace termomodernizacyjne zostaną wykonane w 3 budynkach użyteczności publicznej:
1) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie,
2) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drewnicy,
3) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Domu Kultury w Rybinie.

Zakres prac obejmie: wymianę źródła ciepła z zastosowaniem OZE, modernizację instalacji CO i CWU, ocieplenie przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W efekcie zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych (o ponad 167 ton równoważnika CO2/rok) oraz zużycie energii pierwotnej (o 582388,89 kWh/rok).

Projekt zostanie zrealizowany do końca listopada 2019 roku. Wartość projektu: 1 708 093,14 zł. Kwota uzyskanego dofinansowania: 916 653 zł.

 

Drugim beneficjentem jest Gmina Sierakowice, gdzie zrealizowany zostanie projekt pt. "Budowa węzła integracyjnego Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi".

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności systemu transportu zbiorowego, a w konsekwencji zwiększenie liczby osób korzystających z transportu zbiorowego. W ramach inwestycji planowane są: przebudowa i remont istniejącego budynku dworca, budowa obiektu do obsługi systemu roweru metropolitalnego, przystanek autobusowy z miejscem dla 2 autobusów oraz wiatą przystankową, budowa parkingu P+R dla samochodów osobowych, objęcie całości terenu węzła systemem monitoringu zintegrowanego z gminnym systemem monitoringu, przebudowa kolidującej infrastruktury teletechnicznej, zieleń niska, średnia i wysoka wraz z małą architekturą oraz budowa ok. 11 km ścieżek rowerowych stanowiących drogi dojazdowe do węzła integracyjnego.

Projekt zostanie zrealizowany do końca 2019 roku. Szacuje się, że z usług nowego węzła integracyjnego korzystać będzie rocznie prawie 12 tysięcy pasażerów. Wartość projektu: 8 701 403,96 zł. Kwota uzyskanego dofinansowania: 4 969 959 zł.

 

Rola Stowarzyszenia "Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot"

Przedmiotowe projekty realizują Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych OMG-G-S. Stowarzyszenie "Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot", które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej (IP-ZIT) dla Mechanizmu ZIT RPO WP 2014-2020, decyduje o podziale alokacji na projekty realizowane w trybie pozakonkursowym (czyli w Mechanizmie ZIT). Bierze udział w identyfikacji projektów, czyli procesie zakwalifikowania do otrzymania dofinansowania w ramach RPO WP. Następnie jako IP-ZIT sprawdza składane wnioski o dofinansowanie pod kątem ich zgodności ze strategią ZIT (wydaje opinię o zgodności ze Strategią ZIT). Pozytywna opinia jest warunkiem dalszej weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą RPO WP czyli Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Następnie umowa o dofinansowanie podpisywana jest przez Beneficjenta i Instytucję Zarządzającą.

  • GIWK