Metropolitalne wiadomości

aktualności

Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska

Przegląd projektów transportowych ZIT

Dzisiejsze spotkanie Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska poświęcone w głównej mierze przeglądowi projektów transportowych ZIT zgromadziło blisko 60 osób. Poruszono na nim m.in. kwestie związane z pakietem kolejowym ZIT, wspólnym systemem biletu elektronicznego czy też węzłami integracyjnymi na terenie OM.

Pierwsza część spotkania poświęcona została Projektom PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Prezes PKP SKM w Trójmieście, Maciej Lingowski wyjaśnił, że głównym celem planowanych przez spółkę przedsięwzięć jest podniesienie jakości oraz przepustowości podróży w kierunku Wejherowa.

Następnie przewodniczący MZKZG, Hubert Kołodziejski poruszył kwestie związane z projektem wdrożenia jednolitego systemu biletu elektronicznego w metropolii. Przedmiotem przedsięwzięcia będzie wyposażenie pojazdów transportu miejskiego w czytniki biletów. Wspólny system miałby obejmować również środki transportu SKM, Przewozów Regionalnych oraz PKM. Korzyści z realizacji projektu to ułatwienie rozwoju zintegrowanej oferty taryfowo-biletowej w wyniku czego wzrośnie jakość i konkurencyjność transportu zbiorowego.

Nadrzędnym celem projektu jest zintegrowanie komunikacji miejskiej na terenie całej metropolii. Warunkiem realizacji założeń projektu jest uzgodnienie z poszczególnymi gminami form współpracy po instalacji elektronicznych czytników. Przewodniczący MZKZG zaproponował dwa warianty integracji taryfowo-biletowej. Koncepcja „warszawska” tzn. koncepcja pełnej integracji taryfowo-biletowej zostanie przedstawiona już na początku maja. Nowym zaproponowanym produktem może też być bilet 30+ co oznacza możliwość przejazdu koleją do 30 km oraz zmianę formy transportu na komunikację miejską.

Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie prof. Kazimierza Jamroza dot. Strategii Transportu i Mobilności dla OM. Profesor rozpoczął wypowiedź od prac nad opracowaniem Modelu Transportowego Podróży, przedstawił cele strategiczne projektu do których m. in. należą: poprawa jakości obsługi transportowej OM jako węzła międzynarodowego; rozwój OM jako Obszaru Funkcjonalnego. Planowane działania to: poprawa bezpieczeństwa w transporcie,  poprawa powiązań w trzonie metropolii oraz pomiędzy trzonem a strefą zewnętrzną jak również rozwój transportu niskoemisyjnego.

Następnie głos zabrał Grzegorz Krajewski przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Referat Mobilności Aktywnej  UMG koordynuje dwa projekty realizowane w ramach ZIT „Węzły integracyjne wraz z trasami dojazdowymi w OMT” oraz „Rozwój komunikacji publicznej i intermodalnej w OMT”.  W ramach drugiego projektu na terenie rdzenia OM powstanie 6 węzłów integracyjnych, zostaną wybudowane nowe linie tramwajowe oraz zakupiony nowy tabor do obsługi komunikacji miejskiej.

Na koniec spotkania wystąpił Zastępca Wójta Gminy Sierakowice, który omówił kwestie związane z rewitalizacją linii kolejowej 229 na odcinku Kartuzy-Sierakowice-Lębork, porozumienie dot. projektu zostało podpisane przez kilkanaście samorządów. Mają one wspólnie opracować prestudium projektu.

Poniżej zamieszczamy prezentacje ze spotkania:

1. Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

2. Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji Kartuzy do stacji Lębork

3. Budowa małych i dużych węzłów integracyjnych w OMT planowanych w ramach mechanizmu ZIT

4. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu

5. STRATEGIA TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OBSZARU METROPOLITALNEGO DO ROKU 2030, część III i IV

  • GIWK